Naturbeskyttelse

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Naturbeskyttelse

Japanske Traner - foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

Japanske Traner – foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

I takt med klimaændringerne flytter fuglene hvert år kilometervis nordpå.
Birdlife International har udgivet en spændende hjemmeside “The Messengers” med tilhørende rapport, der beskriver hvad vi kan lære af fuglene om truslerne mod dyrearter, levesteder og samfund.

Læs mere på Birdlife International

Vibe i landbrugslandet - foto Pandion 11. maj 2012

Vibe i landbrugslandet – foto Pandion 11. maj 2012

Vi vil også have lærker, viber, agerhøns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landmænd, skal ikke være en naturmæssigt ørken.

– Hans Meltofte, formand for Naturpolitisk Udvalg i DOF

Der er overhovedet ingen uenighed mellem de grønne organisationer og biodiversitetseksperter som Rasmus Ejrnæs og Hans Henrik Bruun om, at den mest truede biodiversitet i egentlige naturområder skal prioriteres højest i naturbeskyttelsesarbejdet.

Men Danmarks natur består ikke kun af truede arter i højt prioriterede kerneområder for biodiversitet. Vi vil også have lærker, viber, agerhøns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landmænd, skal ikke være en naturmæssigt ørken.

Hertil kommer alle de små natur-oaser i landbrugslandet i form af vandhuller, moser, enge, heder og overdrev beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Det er i disse områder, at det meste af de ’levninger’ af natur og biodiversitet, der endnu er tilbage i landbrugslandet, klamrer sig til det yderste af en eksistens.

Læs hele debatoplægget på DOF’s hjemmeside

fremtiden-er-groen

Læg ikke stemmer i regeringens sorte julegave til natur og miljø.
Hjælp os i stedet med at passe bedre på de fælles naturværdier, der nu er sat i spil. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Verdensnaturfonden WWF, Danmarks Sportsfiskerforbund og Det Økologiske Råd er gået sammen om et opråb, der skal få Folketingets partier til at sige nej til regeringens sorte julepakke og ja til en grøn fremtid.
Ikke en frø, ikke en fugl og ikke en fisk vil slippe, hvis regeringens nye omfattende vækstpakke gennemføres, mens de åbne landskaber og de frie kyster vil ændre markant udseende.

De flere end 100 punkter i pakken er et enormt udsalg af de fælles værdier og giver køb på fælles indsatser, hvilket vil koste Danmarks natur, miljø og landskaber dyrt.

Det vurderer en række af Danmarks store grønne organisationer, der indtrængende opfordrer til, at Folketingets partier ikke køber regeringens sorte julepakke.

Læs mere på DOF’s hjemmeside

Du kan læse Regeringens vækstudspil her – men pas på – det er ikke for sarte sjæle!

Du kan også læse mere på DN’s hjemmeside

Sportsfiskerforbundet har sammen med DOF, DN og WWF iværksat en række film om de små vandløb i Danmark.
Du kan se de første seks film i serien her

Naturligt bevokset brakmark - foto Peder Størup

Naturligt bevokset brakmark – foto Peder Størup

At miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, nu vil tillade, at brakmarker pløjes og tilsås med frøblanding, er et alvorlig tilbageslag for de vilde arter på brakmarkerne. Det er også et godt eksempel, eller snarere et trist på, at der ingen faglighed er bag naturpolitikken.

Det er absolut ødelæggende for de vilde arter at begynde at pløje brakmark op, for derefter at så dem til med blomster, og kæden hopper helt af, når det omtales som noget positivt for naturen.

Dette skriver Peder Størup på hjemmesiden Naturbeskyttelse.dk

Du kan læse mere på Naturbeskyttelse.dk

Du kan også læse om det nye regelsæt på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Flok af vadefugle, raster på en sandbanke.

Flok af vadefugle med små kobbersnepper, spover, terner, en enkelt strandskade og flere andre arter, raster på en sandbanke. De trækker tilsammen mange tusinde kilometer årligt på en færd, der bliver mere og mere kritisk, imens fuglenes opholdssteder langs ruterne forsvinder eller ødelægges. (Foto: Dirk Hovorka © Science)

Stadigt flere af de områder, som verdens trækfugle bevæger sig gennem i deres årlige cyklus, bliver enten ødelagt eller er i fare for at blive det.

Det viser et nyt studie, præsenteret i det videnskabelige tidsskrift Science. Forskerholdet bag undersøgelsen har analyseret trækruter, vinteropholdssteder, samt raste- og ynglepladser for i alt 1451 trækfuglearter.

Og kun ni procent af disse beskyttes tilstrækkeligt viser analysen. Endvidere er blot tre procent af de truede arter, der er opført på IUCN’s Rødliste, tilstrækkeligt beskyttede.

Læs mere på Danmarks Radios hjemmeside

Bevar vore enge - foto Wikimedia

Bevar vore enge – foto Wikimedia

Der er næppe noget mere dansk end engen. Lysåben natur, hvor vind og vejr har frit spil ind over græsset og det lave vand. Æstetikken er i højsædet, når stærene flokkes, vadefuglene spankulerer rundt, mens gæs og svaner tager sig et hvil.

Regeringens lovforslag om sprøjtning og gødskning i §3 områder, udgør desværre en trussel for de danske enge. Når vi gør det tilladt at gødske og sprøjte engene, så vil den særegne natur gå tabt, og dermed vigtige levesteder for mange fugle, dyr og planter, som vi nødigt vil undvære.

Engene har en stor rekreativ værdi, de er indbegrebet af dansk natur. Desuden er de vigtige for at bevare biodiversiteten.
Derfor skal ansvarlige politikere være med til at forhindre omlægning, gødskning og sprøjtning, tilgroning, opdyrkning, tilplantning og vedvarende oversvømmelser.
Bevar de danske enge.

Læs mere her:
DOF’s hjemmeside
DOF’s Facebook side
DOF Bornholms Facebook side

Skriv under på at bevare de danske enge her

Du kan også se teksten til lovforslaget her: Lovforslag om Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer

Forfatterne til notatet om rydning af fredskov i Svaneke Nordskov orienterer nedenfor om forløbet af korrespondancen med Kommunen.

Forløbet af debat vedr. planer om rydning af fredskov i forbindelse med byggeri på den tidligere campingplads på Møllebakken, Svaneke.

Fouragerende munk - foto Mogens T. Kofod

Fouragerende munk – foto Mogens T. Kofod

Der blev i 2015 fremlagt planer for bygning af et større antal boliger på den tidligere campingplads ved Møllebakken i Svaneke. Bygherren har præsenteret en række tegninger og dertil ønsker til rydning/udtynding af nogle af de tilstødende områder, der bl.a. omfatter Svaneke Nordskov, som er et fredskovsområde.

Fredningsdeklarationen for Svaneke Nordskov er fra 1959 og omtaler bevaring af naturtilstanden i skoven, som på fredningstidspunktet var tæt bevokset med busk og trævegetation. Da bygherrens ønsker om rydning af træ- og buskvækst på det fredede areal ikke er forenelige med bevaring af naturen i området, udarbejdede Mogens T. Kofod og Kurt Buchmann fra Svaneke i juni måned 2015 et notat, som fremsendtes til Danmarks Naturfredningsforening lokalbestyrelse. Heri omtaltes bevoksningens store betydning bl.a. for fuglelivet i området. Ligeledes understregedes det, hvorledes rydning af vegetationen vil få katastrofale konsekvenser for dyrelivet. Man havde efterfølgende besigtigelse af området d. 18. juni 2015 med deltagelse af DN og de to forfattere til notatet.

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov - foto Mogens T. Kofod

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov – foto Mogens T. Kofod

Spørgsmålet om fredskoven er tillige blevet diskuteret i bestyrelsen for Byforeningen Svanekes Venner, som ikke har vedtaget en officel stillingtagen til projektet. Bestyrelsesmedlem Bente Frederiksen fremsendte d. 30. august 2015 notatet til almindelig orientering af kommunens repræsentant på området, Ilsebil Hansen, som efterfølgende replicerede på henvendelsen i to mails.

Det blev således i seneste mail af 9. september 2015 meddelt, at kommunen ikke i øjeblikket har aktuelle planer i området, men at man er indstillet på at inddrage relevante personer i videre diskussion om arealets fremtid.

Mogens Kofod og Kurt Buchmann

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov - foto Mogens Kofod

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov – foto Mogens Kofod

I forbindelse med planer om byggeri af 17 flexboliger ved det nuværende Svaneke Familie Camping, har to af lokalforeningens medlemmer fremsendt notat til kommunen.

I notatet påpeges det uheldige i forhold til fugle og dyrelivet ved den påtænkte rydning af en del af bevoksningen mellem campingpladsen og havet.

Notatet til kommunen har foranlediget en artikel i Bornholms Tidende den 4. september, hvor projektet og de negative indvirkninger dette vil have på naturen i området blev omtalt.

Herunder et kort klip fra notatet, ‎der kan læses i sin helhed her.

“Mogens T. Kofods observationer fra ejendommen på Møllebakken, der er nabo til skoven, er dokumenteret på Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen). Kurt Buchmann har siden juni 1996 hvert år i juni foretaget punkttællinger for Dansk Ornitologisk Forening i området, og har netop haft skoven ved campingpladsen som et optællingspunkt alle år. Indgreb i Nordskovens naturtilstand ved f.eks rydning af buske og træer vil have en markant ødelæggende effekt på fuglelivet.

To juvenile Gærdesangere i Svaneke Nordskov - Mogens Kofod

To juvenile Gærdesangere i Svaneke Nordskov – Mogens Kofod

Observationerne fra punkttællingerne har således vist en tydelig sammenhæng mellem skovning og rydning og nedgang i forekomsten af værdifulde fuglearter. Det kan i den forbindelse nævnes, at allerede foretagne rydninger omkring campingpladsen har betydet, at arter som nattergal, gulbug og karmindompap er forsvundet fra den specifikke biotop mellem campingplads og skovstien.”

‎Læs hele notatet her

Som et led i at bringe endnu mere åbenhed ind i DOF Bornholm, har du nu mulighed for på hjemmesiden at følge med i hvilke emner der arbejdes med i DOF Bornholms bestyrelse.

I menuen i venstre side er der nu et fast punkt “Bestyrelsen arbejder med”, hvor du løbende kan holde dig orienteret om bestyrelsens arbejde.

Klik her for at åbne siden “Bestyrelsen arbejder med”

Grøftekant

Foto – Rune Larsen.

Livet i grøftekanterne har det svært på grund af gylle, gødning og pløjning og hårdhændet vedligehold.
Det går hårdt ud over dyre og plantelivet, der bruger grøftekanterne som vandreruter og trygge levesteder i det stærkt opdyrkede land.

De danske grøftekanter udgør tilsammen et areal på størrelse med Ærø og i mangel af sammenhængende natur er grøftekanterne vigtige levesteder for planter og dyr, der er knyttet til lysåbne naturområder.

Læs mere på Dansk Naturfredningsforenings hjemmeside, hvor DOF Bornholms grøftekantsundersøgelse omtales.

Linkt til artiklen på DN’s hjemmeside

« Ældre indlæg § Nyere indlæg »