Søndag den 7. februar løber månedstur nr. 2 af stabelen.
Vi mødes klokken 10.00 på p-pladsen ved stakitfabrikken/Koldekilde

Den første tur var søndag den 3. januar, og da kom 10 deltagere. Nu håber jeg, at mindst lige så mange dukker op den 7. februar. Derefter samles vi i bilerne og kører ud i fædrelandet for at finde “vinterfugle”. Vi vil især besøge kyststrækninger med ænder og gæs samt højdedrag i landskabet med håb om at se rovfugle m.v.

Efter 2 til 3 timer vender vi tilbage til udgangspunktet. Fotografer bedes medbringe kamera med zoom, idet jeg senere vil lave en artikel til avisen. Jeg fotograferer ikke selv men skriver historien.

Tøj efter årstiden. Det kan blæse meget. Kulden kan også drille. Turen er en såkaldt auto-ornitologi-tur. Det vil sige, at vi kun går små ture væk fra bilerne. Tag en ostemad og noget varmt at drikkelse med.

Vi ses derude.

Fuglehilsen fra turlederen – EILIF

folkeafstemning-vore-frie-kyster

Foto – Gylle.dk

Vores åbne frie kyster og fælles åbne landskab tilhører fremtiden!

Den smalle V-regerings forslag til at afløse nuværende planlove med vilkårlig liberalisering, betyder udsalg af vores smukkeste naturskatte!

De frie kyster og åbne landskab skal sættes til salg til højstbydende!

Ja, vi skal have liv og udvikling overalt i Danmark, men med demokratiske spilleregler.

Bliver Venstres udspil til lov (se Venstres valgoplæg og vækstplan), udhules Vores lovbeskyttelse af kyst og landskab som herefter prisgives kortsigtede interesser; og en arv fra tidligere generationer er tabt for de kommende.

Blandt underskriverne på opfordringen til folkeafstemning om vore kyster kan nævnes:
Ella Marie Bisschop-Larsen, Præsident Danmarks Naturfredningsforening
Egon Østergaard, Formand Dansk Ornitologisk forening
Verner W Hansen, Formand Danmarks Sportsfiskerforbund
Ole Christiansen, tidl. Dir. Miljøstyrelsen
Hans Gammeltoft-Hansen professor tidl. Folketingets ombudsmand
Mfl.

Læs mere på Kjeld Hansens blog “Gylle.dk”

Blykobbe Å - foto Preben Kristensen, Biocon

Blykobbe Å – foto Preben Kristensen, Biocon

Kom med ud på en frisk tur i Almegårdsterrænet!
Vi mødes på søndag den 24. januar 2016 kl. 10.00 ved Nærkampbyen på Ll. Almegårdsvej.

Områdets meget blandede sammensætning af græsarealer, småskove, krat og ådal giver rigtig gode muligheder for at møde et bredt udvalg af vinterfugle, bl.a. finker, drosler, pibere og rovfugle.
Hvis vi er rigtig heldige, kan der være Vandstær i Blykobbeåen. Varighed ca. 2 timer.

Turleder: Jens Christensen, mobil 61 33 04 25

Foto Peter Marczak

Foto Peter Marczak

Hvem vil ikke gerne slippe for en uønsket gave, når gaven er gift, gylle og kunstgødning?
Men det er det, vores beskyttede enge og fuglene på engene får af regeringen.

Hjælp os med at give de beskyttede enge og engens fugle den beskyttelse, de har brug for, og ikke den rædselsgave, regeringen giver for at opnå en smule ekstra vækst til det trængte landbrug.
18.700 har allerede skrevet under. 1000 tak for støtten!

Har du ikke skrevet under kan du nå det endnu:
Skriv under og læs mere på www.dof.dk/bevar-engene

Du kan også læse mere på DOF’s Facebookside

Japanske Traner - foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

Japanske Traner – foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

I takt med klimaændringerne flytter fuglene hvert år kilometervis nordpå.
Birdlife International har udgivet en spændende hjemmeside “The Messengers” med tilhørende rapport, der beskriver hvad vi kan lære af fuglene om truslerne mod dyrearter, levesteder og samfund.

Læs mere på Birdlife International

Vibe i landbrugslandet - foto Pandion 11. maj 2012

Vibe i landbrugslandet – foto Pandion 11. maj 2012

Vi vil også have lærker, viber, agerhøns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landmænd, skal ikke være en naturmæssigt ørken.

– Hans Meltofte, formand for Naturpolitisk Udvalg i DOF

Der er overhovedet ingen uenighed mellem de grønne organisationer og biodiversitetseksperter som Rasmus Ejrnæs og Hans Henrik Bruun om, at den mest truede biodiversitet i egentlige naturområder skal prioriteres højest i naturbeskyttelsesarbejdet.

Men Danmarks natur består ikke kun af truede arter i højt prioriterede kerneområder for biodiversitet. Vi vil også have lærker, viber, agerhøns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landmænd, skal ikke være en naturmæssigt ørken.

Hertil kommer alle de små natur-oaser i landbrugslandet i form af vandhuller, moser, enge, heder og overdrev beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Det er i disse områder, at det meste af de ’levninger’ af natur og biodiversitet, der endnu er tilbage i landbrugslandet, klamrer sig til det yderste af en eksistens.

Læs hele debatoplægget på DOF’s hjemmeside

fremtiden-er-groen

Læg ikke stemmer i regeringens sorte julegave til natur og miljø.
Hjælp os i stedet med at passe bedre på de fælles naturværdier, der nu er sat i spil. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Verdensnaturfonden WWF, Danmarks Sportsfiskerforbund og Det Økologiske Råd er gået sammen om et opråb, der skal få Folketingets partier til at sige nej til regeringens sorte julepakke og ja til en grøn fremtid.
Ikke en frø, ikke en fugl og ikke en fisk vil slippe, hvis regeringens nye omfattende vækstpakke gennemføres, mens de åbne landskaber og de frie kyster vil ændre markant udseende.

De flere end 100 punkter i pakken er et enormt udsalg af de fælles værdier og giver køb på fælles indsatser, hvilket vil koste Danmarks natur, miljø og landskaber dyrt.

Det vurderer en række af Danmarks store grønne organisationer, der indtrængende opfordrer til, at Folketingets partier ikke køber regeringens sorte julepakke.

Læs mere på DOF’s hjemmeside

Du kan læse Regeringens vækstudspil her – men pas på – det er ikke for sarte sjæle!

Du kan også læse mere på DN’s hjemmeside

Sportsfiskerforbundet har sammen med DOF, DN og WWF iværksat en række film om de små vandløb i Danmark.
Du kan se de første seks film i serien her

Naturligt bevokset brakmark - foto Peder Størup

Naturligt bevokset brakmark – foto Peder Størup

At miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, nu vil tillade, at brakmarker pløjes og tilsås med frøblanding, er et alvorlig tilbageslag for de vilde arter på brakmarkerne. Det er også et godt eksempel, eller snarere et trist på, at der ingen faglighed er bag naturpolitikken.

Det er absolut ødelæggende for de vilde arter at begynde at pløje brakmark op, for derefter at så dem til med blomster, og kæden hopper helt af, når det omtales som noget positivt for naturen.

Dette skriver Peder Størup på hjemmesiden Naturbeskyttelse.dk

Du kan læse mere på Naturbeskyttelse.dk

Du kan også læse om det nye regelsæt på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Flok af vadefugle, raster på en sandbanke.

Flok af vadefugle med små kobbersnepper, spover, terner, en enkelt strandskade og flere andre arter, raster på en sandbanke. De trækker tilsammen mange tusinde kilometer årligt på en færd, der bliver mere og mere kritisk, imens fuglenes opholdssteder langs ruterne forsvinder eller ødelægges. (Foto: Dirk Hovorka © Science)

Stadigt flere af de områder, som verdens trækfugle bevæger sig gennem i deres årlige cyklus, bliver enten ødelagt eller er i fare for at blive det.

Det viser et nyt studie, præsenteret i det videnskabelige tidsskrift Science. Forskerholdet bag undersøgelsen har analyseret trækruter, vinteropholdssteder, samt raste- og ynglepladser for i alt 1451 trækfuglearter.

Og kun ni procent af disse beskyttes tilstrækkeligt viser analysen. Endvidere er blot tre procent af de truede arter, der er opført på IUCN’s Rødliste, tilstrækkeligt beskyttede.

Læs mere på Danmarks Radios hjemmeside

Ud i det grå - foto Merete Mortensen

Ud i det grå – foto Merete Mortensen

Turtitlen var perfekt, for det var virkelig meget tåget lørdag formiddag den 7. november, da 9 fuglefolk – incl. de 2 ledere Henriette og David – mødte op ved busterminalen i Åkirkeby.

Vi samledes i 3 biler og forvildede os ud i det usigtbare vejr. Forventningerne var nok ikke så store, men vi fik alligevel en fin tur med besøg på omkring 10 forskellige lokaliteter.

Ved Kærgårdstårnet søde Dompapper, Skovskade og Grønsisken.
Ved Udkæret stort set ingen fugle, men sigten var da også kun 100 meter. Vi kørte så til Vestermarie Plantage ved den lille hestebane. Her blev set Lille Korsnæb, og ja, det var vist det hele.

Bastemose - gråt i gråt - foto Henriette Tøttrup

Bastemose – gråt i gråt – foto Henriette Tøttrup

Ved tårnet i Bastemose stemme fra en Vandrikse m.v. I Ølene så vi Lille Lappedykker, en del Gråænder og en flot hun af Blå Kærhøg. De ynder at opholde sig her om vinteren. Om aftenen kan man tælle 5-6 stk., der overnatter i rørerne. Nogle Ringduer fløj over mosen. Ja, sagde læge Ratzer, de bliver jo til Hulduer, hvis de skydes af jægere!

Hjemturen via Bygaden øst for Åkirkeby. Her sås som en fin turafslutning Stor Tornskade. Turen gav omkring 25 fuglearter – ganske godt i det vejr. Tak til de 2 ledere for turen.

Eilif

« Ældre indlæg