Ud i det grå - foto Merete Mortensen

Ud i det grå – foto Merete Mortensen

Turtitlen var perfekt, for det var virkelig meget tåget lørdag formiddag den 7. november, da 9 fuglefolk – incl. de 2 ledere Henriette og David – mødte op ved busterminalen i Åkirkeby.

Vi samledes i 3 biler og forvildede os ud i det usigtbare vejr. Forventningerne var nok ikke så store, men vi fik alligevel en fin tur med besøg på omkring 10 forskellige lokaliteter.

Ved Kærgårdstårnet søde Dompapper, Skovskade og Grønsisken.
Ved Udkæret stort set ingen fugle, men sigten var da også kun 100 meter. Vi kørte så til Vestermarie Plantage ved den lille hestebane. Her blev set Lille Korsnæb, og ja, det var vist det hele.

Bastemose - gråt i gråt - foto Henriette Tøttrup

Bastemose – gråt i gråt – foto Henriette Tøttrup

Ved tårnet i Bastemose stemme fra en Vandrikse m.v. I Ølene så vi Lille Lappedykker, en del Gråænder og en flot hun af Blå Kærhøg. De ynder at opholde sig her om vinteren. Om aftenen kan man tælle 5-6 stk., der overnatter i rørerne. Nogle Ringduer fløj over mosen. Ja, sagde læge Ratzer, de bliver jo til Hulduer, hvis de skydes af jægere!

Hjemturen via Bygaden øst for Åkirkeby. Her sås som en fin turafslutning Stor Tornskade. Turen gav omkring 25 fuglearter – ganske godt i det vejr. Tak til de 2 ledere for turen.

Eilif

Bevar vore enge - foto Wikimedia

Bevar vore enge – foto Wikimedia

Der er næppe noget mere dansk end engen. Lysåben natur, hvor vind og vejr har frit spil ind over græsset og det lave vand. Æstetikken er i højsædet, når stærene flokkes, vadefuglene spankulerer rundt, mens gæs og svaner tager sig et hvil.

Regeringens lovforslag om sprøjtning og gødskning i §3 områder, udgør desværre en trussel for de danske enge. Når vi gør det tilladt at gødske og sprøjte engene, så vil den særegne natur gå tabt, og dermed vigtige levesteder for mange fugle, dyr og planter, som vi nødigt vil undvære.

Engene har en stor rekreativ værdi, de er indbegrebet af dansk natur. Desuden er de vigtige for at bevare biodiversiteten.
Derfor skal ansvarlige politikere være med til at forhindre omlægning, gødskning og sprøjtning, tilgroning, opdyrkning, tilplantning og vedvarende oversvømmelser.
Bevar de danske enge.

Læs mere her:
DOF’s hjemmeside
DOF’s Facebook side
DOF Bornholms Facebook side

Skriv under på at bevare de danske enge her

Du kan også se teksten til lovforslaget her: Lovforslag om Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer

Deltagere på en dejlig efterårstur - foto Mogens T. Kofod

Deltagere på en dejlig efterårstur – foto Mogens T. Kofod

På årets første oktober-lørdag mødtes nitten veloplagte deltagere til en spændende tur i området omkring Ølene. Vejret var det smukkest tænkelige med fuld sol fra en dybblå himmel og nærmest vindstille. Begge de oprindelige turledere havde desværre måtte melde afbud, så det var Mogens Kofod og Carsten Andersen, der i stedet bød velkommen på P-pladsen ved det nordlige tårn. Vi kunne dog takke Hanne og Thomas for en velplanlagt rute.

Allerede på parkeringspladsen var der en del Sortmejser at høre og arten skulle vise sig at være til stede nærmest overalt denne dag. I alt registrerede vi omkring hundrede individer – adskillelige af disse syngende. Småflokke af Grønsisken vimsede også rundt i trætoppene. Kursen blev nu sat mod sydøst og snart genlød skoven af Dompappernes bløde, klare fløjt. Det var tydeligt, at efteråret for alvor var over os. Videre gik det langs Øleå af den nye sti. Det var nemt at se, hvor der var fældet grantræer for at give åen ånderum og nyt liv. Ravn, Træløber, Rødhals og Jernspurv kunne høres her; men ellers var der ikke alt for mange fugle. Resterne af to plukkede Ringduer viste os dog tydeligt, at vi her var i Duehøgens rige.

Terrænstien i Povlsker Plantage - foto Carsten Andersen

Terrænstien i Povlsker Plantage – foto Carsten Andersen

Vel fremme ved Grønnevad drejedes vestpå ad den nyetablerede terrænsti gennem Povlsker Plantage. Her var afvekslende med smukke åbne partier og mellem nåletræerne fløj småflokke af Korsnæb. En del Fuglekonger var her også, lige som flere Gærdesmutter sang højlydt. Rundt omkring stod store og små rørhatte og en del af disse endte vist i gryderne hos flere af deltagerne.

Vi fortsatte af Rømersvej og krydsede snart Ølenevej for kort efter at stå ved det store fugletårn sydvest for mosen. Her fouragerede de deltagere, som havde medbragt en madpakke. Per var udkigspost i tårnet og opdagede en flot Blå Kærhøg lavt over Ølene. Den hvide overgump strålede pædagogisk om kap med solen. Flere kiler af gæs trak over området og den opmærksomme deltager kunne finde enkelte Blisgæs mellem Grågæssene. Musvåger, Spurvehøg, Tårnfalk, Dobbeltbekkasin og Engpiber blev ligeledes noteret her, inden vi fortsatte til det midterste tårn.
Her var det mest Grønsisken på klods hold der tiltrak sig opmærksomhed. Endelig det sidste stykke tilbage til parkeringspladen. Under vejs fik en lille flok Halemejser os til at stoppe op og vi så disse kønne små fugle på ret tæt hold. Så var der allerede gået tre timer med en god travetur på syv km. Tak til alle for hyggeligt selskab.

Mogens og Carsten

23 fuglekiggere havde valgt at bruge en søndag formiddag på en tur i Gudhjem Plantage, Bokul og Holkadalen.

Gråmyr - foto Thomas Christensen

Gråmyr – foto Thomas Christensen

Vejret var rigtig efterårsagtigt – ustadigt med regnbyger, kig til solen og fine regnbuer.
Turen gik fra parkeringspladsen bag Gudhjem Museum, ned i Holkadalen og op gennem Gudhjem Plantage. Det var småt med fugle – lidt mejser og en Træløber blev hørt. Til gengæld valgte himlen at åbne sluserne over deltagerne med en heftig byge.

Da det var stilnet af fortsatte turen forbi Bognemark, og ned til Gråmyr. Søen er i de seneste år blevet renset op, så der nu er en stor fri vandflade med indslag af hvide og lyserøde åkander. Desværre vokser krebsekloen krafigt, så om får år er Gråmyr sandsynligvis helt tilgroet igen.
Fra Gråmyr gik det nu mod kysten ned til Hestestene og videre langs kysten mod Gudhjem.

Fuglefolk på Bokul - foto Birthe Egebjerg

Fuglefolk på Bokul – foto Birthe Egebjerg

Turen gik nu op over Bokul til Flagbakken, hvis vi mødte Per Ketil, der var på plads på toppen af Gudhjem.
En del unge Stære rastede i buskene på Bokul og svalerne fouragerede for at gøre sig klar til turen sydpå.
Vi så Rødstjert han, et kort glimt af en Stenpikker og Øens faste Sule blev også set.
Nu gik turen fra Bokul ned i Holkadalen af en snæver stejl og noget tilgroet sti – en udfordring for deltagerne.

Holkahesten - foto Thomas Christensen

Holkahesten – foto Thomas Christensen

Vejret var med til at sætte den rette stemning på turen op gennem sprækkedalen, hvor vi besøgte Holkahesten, en stort liggende klippefremspring, der med en smule fantasi godt kan ligne en hest.
For mange af deltagerne var Holkadalen en ny spændende oplevelse.
Turen sluttede af med et kort besøg hos keramikeren Julie Høm, der bor i Holkadalen. Her fik vi lejlighed til at supplere de forholdsvis få fuglearter på turen med fuglerelieffer og keramiske Ederfugle mm.
Turen sluttede efter tre timer ved udgangspunktet

Thomas Christensen

Forfatterne til notatet om rydning af fredskov i Svaneke Nordskov orienterer nedenfor om forløbet af korrespondancen med Kommunen.

Forløbet af debat vedr. planer om rydning af fredskov i forbindelse med byggeri på den tidligere campingplads på Møllebakken, Svaneke.

Fouragerende munk - foto Mogens T. Kofod

Fouragerende munk – foto Mogens T. Kofod

Der blev i 2015 fremlagt planer for bygning af et større antal boliger på den tidligere campingplads ved Møllebakken i Svaneke. Bygherren har præsenteret en række tegninger og dertil ønsker til rydning/udtynding af nogle af de tilstødende områder, der bl.a. omfatter Svaneke Nordskov, som er et fredskovsområde.

Fredningsdeklarationen for Svaneke Nordskov er fra 1959 og omtaler bevaring af naturtilstanden i skoven, som på fredningstidspunktet var tæt bevokset med busk og trævegetation. Da bygherrens ønsker om rydning af træ- og buskvækst på det fredede areal ikke er forenelige med bevaring af naturen i området, udarbejdede Mogens T. Kofod og Kurt Buchmann fra Svaneke i juni måned 2015 et notat, som fremsendtes til Danmarks Naturfredningsforening lokalbestyrelse. Heri omtaltes bevoksningens store betydning bl.a. for fuglelivet i området. Ligeledes understregedes det, hvorledes rydning af vegetationen vil få katastrofale konsekvenser for dyrelivet. Man havde efterfølgende besigtigelse af området d. 18. juni 2015 med deltagelse af DN og de to forfattere til notatet.

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov - foto Mogens T. Kofod

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov – foto Mogens T. Kofod

Spørgsmålet om fredskoven er tillige blevet diskuteret i bestyrelsen for Byforeningen Svanekes Venner, som ikke har vedtaget en officel stillingtagen til projektet. Bestyrelsesmedlem Bente Frederiksen fremsendte d. 30. august 2015 notatet til almindelig orientering af kommunens repræsentant på området, Ilsebil Hansen, som efterfølgende replicerede på henvendelsen i to mails.

Det blev således i seneste mail af 9. september 2015 meddelt, at kommunen ikke i øjeblikket har aktuelle planer i området, men at man er indstillet på at inddrage relevante personer i videre diskussion om arealets fremtid.

Mogens Kofod og Kurt Buchmann

Lørdag d. 29. august mødte 21 forventningsfulde deltagere frem til en sensommertur i behageligt vejr med ca. 20 graders varme, let SV- vind og få skyer. Mødestedet var Ørredsøen ved Vellensbyvej eller “Grusgraven syd for Baunehøj”, som lokaliteten er benævnt i DOF-basen.

Grusgraven er interessant, bl.a. fordi den rummer en stor koloni af digesvaler. På et tidspunkt var det Danmarks største med 1500 beboede redehuller. Antallet er siden reduceret væsentligt dels på grund af ulovlig grusgravning efter svalernes ankomst, dels som følge af en mere generel tilbagegang for digesvaler. Den ulovlige grusgravning i yngletiden er der sat en stopper for for flere år siden. Den generelle tilbagegang skyldes dels levevilkårene i overvintringsområderne i Afrika og tørken i Sahelområdet, som fuglene passerer under trækket, dels brugen af sprøjtegifte på vore breddegrader.

Der var stadig aktivitet omkring redehullerne, og i et par af hullerne kunne vi skimte unger. Formentlig andet kuld i år.

På marken nord for grusgraven gav en flok hjejler på 100 stk. fin opvisning i luften inden de landede på den nypløjede mark, hvor der også blev set Hvid- og Gul Vipstjert, Mursejler og Spurvehøg.

På den videre vej hen over den enkle lejerplads ved Baunehøj blev der set eller hørt Skovpiber, Løvsanger, Gulspurv, Tornsanger og højt oppe over Skrædderbakkevej tæt ved Rolfshøj Syd blev der spottet Fiskeørn.

I skoven ved Rolfshøj var Musvitter og Blåmejser talrige og en enkelt Munk blandede sig i selskabet. Ved Rolfshøj Syd hørte Carsten Isfugl. I samme grusgrav var der enkelte skarver.

Grusgravene i Robbedale har fungeret som væsentlige råstofkilder for grusgravningen i mere end 100 år indtil 1988, hvor gravningen stoppede. Området er vigtigt for drikkevandsforsyningen til Rønne, og gravningen udgjorde en stor risiko for forurening af drikkevandet.

På den videre færd mod Skelsmyr hørtes kald fra Stor Flagspætte. Vandmængden i Skelsmyr er meget svingende. For at få en større vandflade har man på et tidspunkt etableret en dæmning i den sydlige ende, men det er ikke hvert år, der er vand nok til overløb. I dette forår er der blevet set Atlingand i søen. På ekskursionsdagen var der intet vand i søen.

Fra Lufthavnsvej blev der observeret Grå Fluesnapper, Broget Fluesnapper samt Bynkefugl. På samme strækning er der rejst en vejvisersten med henvisning til Stampemøllen. Stenen bærer initialerne HCL, som refererer til Hans Carlsen Lund, der drev Stampemøllen fra 1806 til 1843.
Folk bragte vinterens hjemmevævede produkter af vadmelstøj og andet stof til stampning.

På kyststien mellem lufthavnen og havet blev der observeret Gul Vipstjert, Stenpigger, Tornirisk, Sanglærke, Tårnfalk, Skarver samt en enkelt Rødrygget Tornskade.

Ved tilbagekomsten til udgangspunktet, kunne vi via smartphone konstatere, at vi havde tilbagelagt 10,5 km. Denne dags motion var i hus med gode oplevelser.

Niels Erik Johansen

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov - foto Mogens Kofod

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov – foto Mogens Kofod

I forbindelse med planer om byggeri af 17 flexboliger ved det nuværende Svaneke Familie Camping, har to af lokalforeningens medlemmer fremsendt notat til kommunen.

I notatet påpeges det uheldige i forhold til fugle og dyrelivet ved den påtænkte rydning af en del af bevoksningen mellem campingpladsen og havet.

Notatet til kommunen har foranlediget en artikel i Bornholms Tidende den 4. september, hvor projektet og de negative indvirkninger dette vil have på naturen i området blev omtalt.

Herunder et kort klip fra notatet, ‎der kan læses i sin helhed her.

“Mogens T. Kofods observationer fra ejendommen på Møllebakken, der er nabo til skoven, er dokumenteret på Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen). Kurt Buchmann har siden juni 1996 hvert år i juni foretaget punkttællinger for Dansk Ornitologisk Forening i området, og har netop haft skoven ved campingpladsen som et optællingspunkt alle år. Indgreb i Nordskovens naturtilstand ved f.eks rydning af buske og træer vil have en markant ødelæggende effekt på fuglelivet.

To juvenile Gærdesangere i Svaneke Nordskov - Mogens Kofod

To juvenile Gærdesangere i Svaneke Nordskov – Mogens Kofod

Observationerne fra punkttællingerne har således vist en tydelig sammenhæng mellem skovning og rydning og nedgang i forekomsten af værdifulde fuglearter. Det kan i den forbindelse nævnes, at allerede foretagne rydninger omkring campingpladsen har betydet, at arter som nattergal, gulbug og karmindompap er forsvundet fra den specifikke biotop mellem campingplads og skovstien.”

‎Læs hele notatet her

Fuglekiggere i Kærgårdstårnet - foto Jens Christensen

Fuglekiggere i Kærgårdstårnet – foto Jens Christensen

I forbindelse med opførelsen af fugletårnet ved Kærgård er der samtidig blevet fremstillet en folder med en oversigt over fugletårnene i Almindingen og de tilstødende plantager. Folderen kan forhåbentlig inspirere både lokale og tilrejsende naturinteresserede til spændende fugleture i skoven.

Når folderen kommer nu, er det bl.a. fordi der ved søgning af midler hos fonde til et byggeri som tårnet ved Kærgård stilles krav om, at projektet skal kunne bidrage til en øget formidling af naturen i området. Dermed var det jo en fin anledning til at fremstille en oversigt over og introduktion til tårnene i skoven.

Brug folderen og oplev skovens og mosernes fugle på en ny måde!

Du kan hente folderen her!

Præsentation af vandrefalkene i Vangbruddet - foto Carsten Andersen

Præsentation af vandrefalkene i Vangbruddet – foto Carsten Andersen

På grundlovsdagen blev publikum inviteret til Vang granitbrud, og omkring et halvt hundrede bornholmere og turister fandt vej til vandrefalkenes yngleplads. Vejret var utrolig godt, og de voksne falke var stort set til stede hele tiden.
Derimod var ungen stort set usynlig det meste af tiden. Redehylden var bevokset med højt græs, og ungen pressede sig ned mod jorden.

For de fleste besøgende var det helt nyt at se vandrefalke i virkeligheden, og de fleste reagerede på samme måde, når de så falkene i teleskopet: “Nej, hvor er de flotte”
Ind imellem lettede en falk og lavede en fantastisk flyveopvisning, og ind imellem så vi på de andre fugle som sildemåge, huldue, lille lappedykker og lille præstekrave. Spørgelysten var stor og det var en rigtig hyggelig dag, så de fleste gæster kunne tage hjem med en rigtig god oplevelse.

Christian Lau

Storke ved Bräkneryd - foto Berit Cavallin

Storke ved Bräkneryd – foto Berit Cavallin

Tirsdag den 19. maj blev jeg ringet op af en bekendt kl. 15.59, at der gik fire storke på en mark ca. 1 km nord for Aakirkeby, kun knap en km fra Davids, min mands, og min bopæl. Vi kørte til det angivne sted med det samme og kunne se storkene på ca. 100 meters afstand. Tre af storkene var uden ring, mens den sidste var ringmærket med en gul/sort/gul plasticring på højre ben og en mørk metalring på venstre ben. I teleskop med 60x forstørrelse kunne jeg aflæse, at der på langs af benet stod 1121 og på tværs af benet SVS.
Klokken 16.30 måtte vi forlade stedet, da jeg skulle på arbejde, men David kørte derud igen kl. 17.45. Da var storkene imidlertid fløjet, måske grundet forstyrrelser fra en stor sprøjtemaskine, der kørte på marken tæt op ad, hvor storkene havde gået.
Storkene var tilsyneladende kun fløjet ca. 1 km mod nordøst, for fra 17.33-18.20 så Hans Fæster samme dag de fire storke ved Sletteenge, hvor de rastede på braklagt areal og de var der stadig, da han forlod stedet kl. 18.20.

Om aftenen den 19. maj skrev jeg en mail til Berith Cavallin fra det svenske storkeprojekt, da jeg mente, at den ringmærkede stork nok kom derovre fra.
Berith var hurtig til at melde tilbage og skrev, at 1121, en han, blev født i 2009 i indhegningen ved Karups Nygård og blev sluppet løs 26. marts 2014 fra indhegningen nær Simrishamn sammen med sin partner 1124. I 2014 gjorde de et sent og mislykket yngleforsøg på taget af indhegningen. I 2015 har Berith mange gange set 1121 ved Karups Nygård, men ikke hans partner, så Berith tror, at hun måske er omkommet.

Berith har en formodning om, at de tre storke uden ring kan have været i Skåne og har ”hentet” 1121, som næppe ville have begivet sig ud over havet alene.
Den 24. maj ses 1121 igen af Hans Fæster, men denne gang uden de 3 andre storke. 1121 blev set på en nyslået græsmark vest for Udkær, hvor den spankulerede rundt fra kl. 20.22 – 20.37, hvorefter den lettede og fløj mod vest mod Vestermarie.

Siden er den ikke indrapporteret her på øen, men måske er den her endnu?

Hanne Tøttrup

« Ældre indlæg