Friluftsrådet gennemfører de næste tre uger en undersøgelse om befolkningens kendskab til reglerne for at færdes og opholde sig i naturen. Du kan være med i undersøgelsen og bidrage med værdifuld viden om friluftsliv og adgang til naturen.
Læs mere her

Strandhjejle - foto Mogens Kofod

Strandhjejle – foto Mogens Kofod

På forhånd havde jeg lovet de 9 deltagere på den 8. månedstur, at vi ville få mindst 10 vadefuglearter at se. Det blev faktisk til 13 – ikke dårligt på en blæsende, men ret solrig formiddag.

Startede kl. 10.30 ved Bro Odde, hvorfra der mod vest var megen tang i flere meters bredde på stranden. Men det bekom vadefuglene godt.

Først Alm. Ryle i et antal på mindst 20 og deriblandt 3 Krumnæbbede og 1 Lille Kobbersneppe, der ikke flyttede sig, selv om vi kun var 8 meter fra den. Lidt usædvanligt, at man kunne komme så tæt på. Et par flotte Islandske Ryler og 1 Strandskade var der også tillige med et par Strandhjejler.

Ved Salthammer Stor Præstekrave (mærkværdigvis ingen små), Mudderklire og 2 Rødben plus Hvidklire. Flere hundrede Sølvmåger, Skarver og Svartbag.

Lille Kobbersneppe - foto Mogens Kofod

Lille Kobbersneppe – foto Mogens Kofod

Ved Nexø Sydstrand Tinksmed, Svaleklire og Viber. En Fiskehejre daskede forbi plus en del ænder af forskellig slags samt få Grågæs. Vi drak kaffe i læ ved den østre gavl på det tidligere skydehus med udsigt over tusindvis af planten Kvan.

For resten – på vej fra Snogebæk mod Nexø så de fleste Havørn i luften højt over Hundsemyre. En gammel fugl fløj mod nordvest og ungen fra i år mod nordøst.

Turen sluttede 12.30. Næste månedstur vil blive søndag den 4. september. Vi ses sikkert.

EILIF

Havørn - foto Carsten Andersen

Havørn – foto Carsten Andersen

Bornholm har fået en ny ynglefugl – og det er ikke en hvilken som helst fugleart, men en af de allerstørste. Et Havørnepar har i år fået én unge, og den er netop blevet flyvefærdig og har forladt reden.

Der vil i den kommende tid være gode muligheder for at møde familien og få en uforglemmelig oplevelse især i og omkring Ølene samt ved Hundsemyre.

Den danske Havørnebestand er vokset fra 1 par i 1995 til ca. 75 par i 2016, hvilket må siges at være en gigantisk succeshistorie. Fremgangen skyldes især at forfølgelse og belastning af sværtnedbrydelige miljøgifte stort set er ophørt.

Udviklingen er den samme i både Sydsverige og Nordtyskland, som den danske bestand har kontakt med.

Yderligere oplysninger:
Jens Christensen
Tlf. 61330425

Ved Fuglesangsrenden - foto Birthe Egebjerg

Ved Fuglesangsrenden – foto Birthe Egebjerg

Søndag d.26.6.2016 mødtes 14 deltagere – heraf 2 turister- ved Klippely i Ekkodalen for at udforske nattens dyreliv på denne lune og vindstille sommeraften.
Turens 1.art fik vi, da vi gik gennem porten bag Klippely, hvor vi observerede et par svalereder. Derefter fortsatte vi forbi statuen af Tranberg og over åen mod stien til Fuglesangsrenden. Verset i klippevæggen om Hans Rømers virke blev læst og kommenteret, og alle var vist glade for resultatet af Rømers virke: vores allesammens Almindingen.

Fuglesangsrenden, der ikke helt levede op til sit navn, bød mest på de almindelige småfugle så som rødhals, have- og løvsanger, gulspurv, bogfinke, sangdrossel og solsort. Men også tornirisk og allike lød sig høre.

Vi gjorde holdt ved nogle af de opsatte flagermusekasser og bemærkede de forskellige indflyvningshuller. Den yderst sjældne Bechstein-flagermus er blevet registreret i Ekko-dalen for nogle år siden og kasserne er opsat som forsøg for at undersøge, om flagermusen vil yngle her.

Turen tilbage mod Klippely gik ad den stejle trappe modsat skovriderboligen og gennem et lille stykke af dalen med de græssende køer.
Så ventede den medbragte kaffe og turlederens kage, der hurtigt fik ben at gå på, og snakken gik lystigt, mens vi ventede på tusmørket.
Hans-Jørgen viste plancher og fortalte om de flagermus, der var sandsynlighed for at se. Vi blev også informeret om, at alle danske arter af flagermus er fredede, samt beskyttet gennem Habitatdirektivets bilag IV.
Han mente desuden, at vi kunne forvente den første art kl. 22:15. Så kort før tid hentede vi nogle flagermuslygter, der lyste hyggeligt i det tiltagende mørke.

Der spejdes efter flagermus - foto Birthe Egebjerg

Der spejdes efter flagermus – foto Birthe Egebjerg

Turdeltagerne fik alle udleveret en flagermusdetektor og blev informeret om frekvensindstillinger og således ”bevæbnet” gik jagten ind. Meget kort tid efter begyndte apparaterne at afgive ”blobbelyde”. Det var den almindelige brunflagermus, fik vi at vide. Sjovt at høre den næsten før den kunne spottes.

Efter den første begejstring havde lagt sig, gik turen videre mod nord ad stien overfor Rømersdal. Undervejs blev frekvenserne afprøvet og så lod sydflagermusen sig pludselig høre på en højere frekvens. Sydflagermusen hører til de store arter og lyden var fuldstændig anderledes end før, nærmest som en spættes hakken.

Der blev lyttet en stund endnu oppe ved indkørslen til Rømersdal, men uden held.
Deltagerne fik i stedet på tilbageturen oplevet mosekonebryg i dalen, en skovsneppe og ved 22:30-tiden kom minsandten en spurvehøg flyvende.
Alt i alt en pragtfuld sommeraften.

Birthe Egebjerg og Hans-Jørgen Olsen (turledere)

Søndag d. 17. April kl. 9 mødtes 22 deltagere ved rensningsanlægget ved Simplegårdsvejen til en forårs tur i Svartingedalen.

Der blæste en ret kraftig vestenvind, men det var solskin og knap 8 grader.

22 deltog på turen i Svartingedalen - foto Thomas Christensen

22 deltog på turen i Svartingedalen – foto Thomas Christensen

Svartingsdalen, en smuk, fredet sprækkedal var for små 100 år siden et yndet udflugtsmål for bornholmske familieskovture. Efter anden verdenskrig, da flere og flere fik mulighed for at købe bil, kom andre spændende lokaliteter indenfor rækkevidde, – dalen blev glemt og groede til, men blev genopdaget for ca. 15 år siden, hvorefter fredningen blev udvidet, så dalen igen er blevet en herlig forårstur værd, med alt hvad en sprækkedals natur kan byde på af klipper, åløb, fugle, blomster, træer og buske.

På markerne omkring rensningsanlægget sås bl. a. Hvid Vipstjert, Gulspurv, Sanglærke, Tornirisk, Huldue og en Rød Glente blev set i luften over trætoppene.
Vi fulgte en markvej ned i dalen, her var der heldigvis læ for den kolde vind, og fuglesangen overdøvede dens susen i trækronerne, her hørte vi Sangdrossel, Gærdesmutte, Musvit, Bogfinke, Rødhals og Træløber.

Svartingedal - foto Thomas Christensen

Svartingedal – foto Thomas Christensen

Ved foden af trappen stod en ret usædvanlig plante: Skælrod, en rosafarvet snylter d.v.s. en plante, der suger næring fra andre planter – her især Hasselbuskens rødder – den har altså ikke eget rodnet og både stænglen og de tykke, skælformede blade mangler det klorofyl, som giver andre planter deres grønne farve. Skovbunden var i det hele taget dækket af et tæppe af forårets tidlige blomster som Bingelurt, Hvid og Gul Anemone, Vorterod, Lærkespore og både Hunde- og den duftende Martsviol.

På turen gennem dalen, langs med åen, fik man indtryk af, at naturen fik lov til at følge sine egne love, kun med enkelte indgreb af menneskets hånd, så som enkle planker over de små og større bække, og den stenrige, snoede sti gjort fremkommelig for store, væltede træer, krat og buske.

På den videre vej frem blev bl.a set og hørt Munk, Løvsanger, en del Kernebider, Jernspurv, Grønirisk, trommende Stor Flagspætte, mange Kvækerfinke, igen Træløber, Blåmejse, og Musvit, to Traner og en Spurvehøg i luften.

Svartingedal - foto Thomas Christensen

Svartingedal – foto Thomas Christensen

Et stykke inde i dalen ligger en stor, beskyttet, nyligt ryddet eng med en lille sø, som man håber kan blive et godt levested for den sjældne Løvfrø og forhåbentlig flere forskellige Andefugle. Engen vil blive passet og plejet med græsning eller slået med le, så den ikke gror til igen.

Vi så op på den store Jætta Bujll, en enorm stenkolos, som, fortælles det, en svensk jætte i raseri kastede mod Sct. Klemens Kirke, – men kastet svipsede altså.

Længere fremme gik turen et smut ind i et nu nedlagt stenbrud, ved indgangen voksede Blå Anemone og Kodriver, og enkelte Hvid Vipstjert, Solsort, og Bogfinke blev set og hørt her.

Efter godt et par timers gang, – det sidste stykke op ad den meget stejle sti – oppe i blæsten, solen og kulden, skyndte vi os ned igen og gik i raskt tempo den samme vej tilbage, så klipperne, dalen og åen i et andet lys og fra andre vinkler – anderledes, men lige spændende, smuk og udfordrende.

Tilbage ved rensningsanlægget, efter ca. tre timers gåtur, mange gode naturindtryk og 23 fuglearter observeret, sagde vi tak til lederne Karsten og Niels Erik for en fin og udbytterig forårs-søndagstur i Svartingedalen.

Lene Hjorth

I 2015 kunne vi glæde os over, at et par Vandrefalke efter mange års pause atter havde slået sig ned ved Helligdomsklipperne. Ret hurtigt blev ringene på den tillidsfulde hunfalk aflæst og det viste sig hun stammede fra et Slovakisk udsætningsprojekt. Sæsonen forløb fint til trods for deres valg af en ret eksponeret redehylde og de fik en unge på vingerne i løbet af sommeren.

Vandrefalk til røntgen - foto Annette B. Olesen

Vandrefalk til røntgen – foto Annette B. Olesen

I marts fandt Jens Lund Hansen imidlertid en død Vandrefalk netop ved Helligdommen. Den lå på hvad man må betegne som en plukkeplads og der var ædt af brystkødet, lige som der var hul ind til bughulen i venstre side.

Det viste sig at være vores østeuropæiske hunfalk. Det var en stor ærgrelse – ikke mindst for Merete Mortensen som har fulgt parret nøje for foreningen. Samtidig opstod frygten for, at der kunne være tale om en kriminel handling. Der findes jo stadig rovfuglehadere rundt omkring.
Fuglen blev derfor i første omgang røntgenfotograferet på Åkirkeby Dyreklinik. Heldigvis var der ingen hagl i kroppen på den. Kadaveret blev herefter indsendt til Veterinærinstituttet for videre undersøgelse.

Nu har vi så fået svar herfra. Svaret lyder bl.a. vingefang: 108 cm. Længde: 46 cm. Fuglen var af normalt huld, uden degeneration af brystmuskulaturen og med sparsomme fedtdepoter. Fjerdragten var upåfaldende men manglede dog på venstre side. Der fandtes tegn på ydre vold. Der sås blodkoagel i mundhulen. Hjerte og respirationsorganer fandtes upåfaldende. Leveren fandtes af normal størrelse, farve og tekstur. Forandringer i kirtelmave og kråse skyldes tilstedeværelse af parasitter. De øvrige organer fandtes upåfaldende. Der var ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme eller på forgiftning.

Altså en ret sund Vandrefalk som ikke er død af naturlige årsager. Det ser dog ikke ud til, at det er mennesker, der står bag. Fundstedet peger på, at en anden rovfugl har været på spil her. Det kunne selvfølgelig have været en Duehøg. Det er nok den eneste art, som kan måle sig i styrke og adræthed med Vandrefalken.

Vandrefalk hun fra Helligdommen - foto Torben Kure

Vandrefalk hun fra Helligdommen – foto Torben Kure

Personligt tror jeg dog, at det er en anden Vandrefalkehun, der er synderen. Det er slet ikke uhørt blandt rovfugle, at artsfæller slår hinanden ihjel. Mistanken bestyrkes af, at Merete få dage efter det triste fund kunne se hanfalken parre sig med en ny hun! Dette er siden sket flere gange og den nye hun er sammen med hannen ved at etablere sig på lokaliteten.

Mon ikke hun simpelthen har ryddet en rivalinde af vejen, for at kunne flytte ind på dette attraktive sted? Den nye fugl har i øvrigt ingen synlige ringe og virker mere sky og ser altså ud til at være en vild fugl. Måske ikke noget dårligt bytte trods alt?

Carsten Andersen

DOF tur til Vadehavet april 2011

DOF tur til Vadehavet april 2011 – foto Thomas Christensen

OBS! OBS! OBS!
Grundet særlige omstændigheder er sidste frist for tilmelding til vadehavsturen 15. -18. september 2016 ændret fra 1. august til 1. juni.
Prisen for turen bliver 2200,00 kr., der dækker transport fra Rønne til Vamdrup og retur, leje af bus, overnatning, morgenmad og madpakker.
Max. 20 deltagere.

Tilmelding til Eilif på mobil 23488004 eller David på mobil 23690435 senest 1. juni 2016.
Betaling til Danske Bank reg.nr.: 4720 kontonr.: 4720435233. Husk at påføre navn/navne på indbetalingen.

Træfældning ved Hammerslet i Svaneke - foto Thomas Christensen


Træfældning ved Hammerslet i Svaneke – foto Thomas Christensen

Som mange nok har hørt om, har der været foretaget omfattende og temmelig voldsom træfældning på Hammerslet ved Svaneke. Der har officielt været tale om fældning af syge asketræer, men det er tydeligt at det også er gået hårdt ud over kirsebærtræer, vildæbler, benved, tjørn mm, for ikke at tale om fredede gøgeurter.

Der er nok ingen tvivl om at den virkelige årsag snarere er for at forbedre udsigten for det kommende Swanvika projekt.

Tidspunktet for træfældningen er absolut ikke det mest velvalgte. Det er lige i starten på fuglenes ynglesæson i et område med mange småfugle, Skovhornugler, Ravn mfl. Samtidig er det netop nu, hvor Skovgøgeliljerne spirer frem.

Træfældningen er nu stoppet – i hvert fald indtil videre – på foranledning af Danmarks Naturfredningsforening.

Se mere på DOF Bornholms Facebook side:
https://www.facebook.com/groups/294674930611562/

Træfældningen har også været omtalt på TV2 Bornholm:
http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=239520#239520

Turdeltagere på Dueodde - foto Kell Olsen

Turdeltagere på Dueodde – foto Kell Olsen

Mogens og undertegnede sprang straks til, da de to oprindelige ledere Carsten og Niels Erik begge havde valgt sengen netop denne dag.

Vi var i alt 14 deltagere incl. os to, 3 påskegæster ovrefra og resten kendte ansigter her fra øen. I solskin og en frisk vind fra vest begav vi os ud på en gåtur på 3–4 km.

Forinden åbnede en flot Rød Glente fugleturen. Den fløj næsten hen over vore hoveder. Kameraerne knitrede.

Derefter gennem fyrskoven mod vest og til Lagunen med fin oversigtsforhold. Vi så mindst 5 Engpibere i sangflugt. Herligt syn.

Ikke meget vand i Lagunen, men dog nok til ophold for en del Gravænder, Strandskader og måger. Stormmågerne havde for længst dannet par, og inden længe vil de yngle på stedet.

Strandskader ved Dueodde - foto Kell Olsen

Strandskader ved Dueodde – foto Kell Olsen

Videre langs stranden mod øst. En flok Svartbag lå 100 meter fra kysten, og der sås også lidt Blisgæs, Toppet Skallesluger m.v.

Mod forventning så vi ikke Traner eller Hvide Vipstjerter. De er ellers godt på vej, og er da også set flere steder den sidste uge.

Tilbage til bilerne. I solskin blev formiddagskaffen indtaget inden vi kørte hvert til sit for at fejre lidt påske.

Bortset fra det vil jeg gerne se mange af Jer søndag den 3. april til den 4. månedstur startende fra Koldekilde i Almindingen.

Fuglehilsen fra EILIF.

Tre-dages fuglekursus om især rovfugle.

Første dag foregik i Skåne. Fra Ystad kørte vi – 10 personer incl. lederen – til Simrishamn i tæt tåge. Hvad kunne dog dagen vise i dette vejr? I og ved havnen sås Havlit, Stor Skallesluger, Sanglærke i luften og et par Kaspiske Måger.

Videre mod vest. Ved Tommelilla blev Hermansens bil stoppet af policen. Alcotest. Heldigvis negativ. Den søde politipige oplyste, at bilen blev ført let slingrende. Jeg ser på fugle, sagde Klaus. Nå, ok, kør bare videre og kig ligeud!

Steppeørn - foto Wikimedia

Steppeørn – foto Wikimedia

Fyledalen – nu lettede tågen heldigvis – med Kongeørn, Sortspætte og mange Dådyr. Ved Svartskylle over 2000 gæs. Halvdelen Blisgæs på jorden, mange Bramgæs og færre Grågæs. Ved Krageholmssøen en flyvende Havørn i det fjerne. Næste ørn var en Steppeørn, der sad helt stille ved Næsbyholm. De store mundvige – der er et godt kendetegn – sås tydeligt i skopet.

På smartphonen kunne Malling se, at der var en Høgeugle ved Ilstorp. Vi fandt den flotte fugl, der ikke tog notits af os. Mon det var den Bornholmske? Dagen sluttede ved Hardeberga Stenbrud øst for Lund. Jo, der blev hørt og set 1 Stor Hornugle. Herligt. 10 rovfuglearter i dag.

Dag to på Bornholm startede ved Hammeren. Havlit, Alk, Lomvie, Ederfugl, 30 Sanglærker m.v. En sæl stak hovedet op på et tidspunkt – nok en Gråsæl. Ved Kælderhalsen over 150 Alke og det halve antal Lomvier. Flere havde aldrig været her. Stor begejstring.

Vandrefalk i Vang bruddet - foto Carsten Andersen

Vandrefalk i Vang bruddet – foto Carsten Andersen

Ved Ringebakkerne en gammel Vandrefalk og et par Ravne. Hasle Sydstrand gav en del Knopsvaner og 6 forskellige Måger. Nej, det var ikke den Kaspiske Måge, der var mest interessant, men derimod en russisk Stormmåge, der stod på en sten. Den var større end normalt, havde mørk ryg og ret store øjne. En såkaldt Larus Heinei. Lidt sjælden selv om den nok er overset, mente Malling.

Nexø Sydstrand blev nu besøgt. Vi indtog den medbragte frokost og så mange ænder af forskellig slags. Ingen sjældne. En dejlig gåtur i Hundsemyre gav 500 Troldænder og en masse Skarver i/ved/udenfor yngletræerne. Snogebæk flere lystfiskere, så her var ikke mange fugle.

Tjørneby med 150 Grågæs, Gulspurve, syngende Sanglærker og 20 Knopsvaner på en græsmark. Udkæret 1 Vibe og 1 Spidsand. Ved Bygaden øst for Åkirkeby 3 Traner på marken.

Tilbage til Væbogård nord for Hasle. Kåres ejendom hvor vi spiste en herlig vegetarret kreeret af Klaus Hermansen. Foredrag ved KMO om Måger, Falke, Musvåger, Kongeederfugl m.v.

Tredie dag startede igen kl. 07.30 ved Hammeren. Samme arter som i går – dog i mindre antal. Regn fra kl. 1000, så det var småt med fuglene. En Skovsneppe ved Tofte grusgrav. Pyritsøen med Troldænder, Stor Skallesluger m.v.

Nørre Løkke i Rønne kunne vise 5 Skovhornugler, men dog ikke i det sædvanlige træ. På Rønne Vesthavn sluttede så kurset ved 14-tiden.
Status: Tja, hvis ikke vi havde Skånedagen med, var kurset blevet lidt “magert”. Så mon ikke fremtidige kurser skal laves for- og efterår?

Eilif

« Ældre indlæg