Periode: 2003-2022

Weekenden d. 15.-16. januar 2022 gik knapt 50 fuglefolk, deriblandt flere ungdomsmedlemmer, øen rundt og talte fugle. Tællingen indgår som bekendt i den landsdækkende midvintertælling af vandfugle.

Resultaterne bliver sendt til det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, NOVANA, og bidrager til internationale opgørelser af bestandsstørrelser og -udviklinger for arter, der overvintrer i Nordvesteuropa.

Tællingen er en del af International Waterbird Census, så der er fuldt tryk på tællingerne i hele Europa, Nord‐ og Vestafrika og Centralasien.

Vejret var bedst lørdag med nordvestlig let til jævn vind, solrigt, minus 2 til 0 grader, og ingen nedbør. Sigtbarheden var god. Søndag var vejret overskyet, med jævn til hård vind fra sydvest med moderat til god sigt. Temperaturen lå mellem minus 1 til 0 grader.

Resultat af tællingerne

Resultatet skal kort gennemgås, idet der henvises til regneark og grafik, der kan downloades her på siden.
Du kan også hente denne side som pdf udskrift her.
Det anbefales at benytte computer, idet smartphones og tablets kan have visse begrænsninger på grund af begrænset kapacitet og evt. forudsætte installation af særskilt app for at kunne åbne og læse regneark og grafik.

Året 2022 blev det 8. ringeste år med 17.752 observerede fugle, dog noget bedre end sidste år, men stadig under gennemsnittet på 19.488 observerede fugle de 20 gange, der er talt i perioden. Resultaterne de enkelte år kan ses i søjlediagrammet nederst på siden.

Regnearket indeholder

Af tabellen fremgår bl.a., at der i hele perioden er observeret 389.771 fugle fordelt på 167 arter (inkl. hybrider og ubestemte arter). 29 arter er set i alle årene, dvs. 20 gange.

Ubestemte arter dækker arter, som ikke har kunnet artsbestemmes, samt hybrider. I tabellen indgår i alt, for indeværende år 3 ”arter” og 11 observerede fugle, i forhold til sidste års 2 ”arter” og 10 fugle.

Af tabellen fremgår bl.a., at der i hele perioden er observeret 389.771 fugle fordelt på 167 arter (inkl. hybrider og ubestemte arter). 29 arter er set i alle årene, dvs. 20 gange.

Ubestemte arter dækker arter, som ikke har kunnet artsbestemmes, samt hybrider. I tabellen indgår i alt, for indeværende år 3 ”arter” og 11 observerede fugle, i forhold til sidste års 2 ”arter” og 10 fugle.

Tabel: 28 ruter

Af tabellen fremgår, at der blev observeret i alt 17.752 fugle eller ca. 2.900 flere end sidste år. På 15 af ruterne sås færre fugle, på 13 af ruterne sås flere fugle.

Grafer: Vandfugle og øvrige arter

Der er udarbejdet grafer over de arter, der er observeret flest og næstflest gange, dvs. 20 og 19 gange i perioden, både faktiske tal og indekstal.

Hvis det har været muligt, er der foretaget sammenligning til DOF’s seneste Vinterfugleindeks 1975-2019, hvor DOF’s indeks for 2003 er sat til 100 og indeks for efterfølgende år er omregnet i forhold hertil. Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOF’s indeks er baseret på Punkttællingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen på hvert punkt, medens vores observationer er foretaget kontinuerligt, mens vi går langs kysten og søerne på strækningerne. Ligeledes er mange af punktællingerne fortaget i landbiotoper, hvilket også kan have betydning for antallet og intensiteten af fugle.

For en nærmere gennemgang af udviklingen i tællingerne henvises til tabellerne og graferne i regnearket, men her skal alligevel medtages en art: Toppet Lappedykker.

toppet lappedykker

Stigningen har været voldsom stor. Så meget at vores kontaktperson i NOVANA programmet Preben Clausen, har bemærket det:

”2022 står vist til at blive den bedste lappedykkertælling, vi nogensinde har fået i hus. Toppet Lappedykker er uden tvivl begyndt at overvintre i stigende omfang pga. de mange milde vintre.”

toppet lappedykker op rev a

Toppet Lappedykker ud for Sandvig 17. januar 2020 – foto Ole Pedersen

Søglediagram 2003-2022

Her fremgår det totale antal observerede fugle de enkelte år.

observationer 2003 2022

Det er vores håb, at I vil gøre brug af materialet. Samtidig skal der lyde en tak til alle, der har deltaget i årets tællinger og vi har med glæde noteret os, at flere ungdomsmedlemmer også har deltaget i tællingerne og vist interesse for sagen.

Hanne Tøttrup og Erik Jensen