Årstal: 2021

Forfattere: Hanne Tøttrup og Erik Jensen

Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012. Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene, som kan ses i tabeller og grafer, se link (hentes som regneark i Excel format). Tabeller og grafer ses bedst på computer. Smartphones og tablets kan have visse begrænsninger, bl.a. begrænset lagerplads og evt. installation af en særskilt app m.m.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne i denne PDF.

 

OBS! Tabel 2012-2021

Af tabellen fremgår bl.a., at der i alle årene er registreret i alt 130.335 fugle fordelt på 171 arter hen over årene. Heraf er 59 arter og 128.706 fugle registreret i alle årene. En art mindre end sidste år 2020. Viben er tilsyneladende ikke blevet set i år? Året 2013 er stadig det år, der er blevet registreret flest fugle, i alt 14.790, og flest arter med i alt 106 arter. I år blev der til sammenligning registreret 11.884 fugle fordelt på 103 arter, hvilket er en delt andenplads med år 2016, kun overgået af 2013 med 106 arter. I år er set to nye arter for perioden, nemlig Tejst og Hedelærke.

Herudover ses tabel for sp.-ubestemte og hybride arter, dvs. fugle der ikke har kunnet artsbestemmes. I år blev det til en Fjord-/Havterne. Endvidere er der medtaget en tabel for de 10 almindeligste sangere. Sangfugle, der er set 8-10 gange, vi har talt.

OBS! Tabel 27 ruter

Lige som for vinterkystfugletællingen for 2021 har vi medtaget en tabel fordelt på strækningerne hele øen rundt. Strækningerne er anført over rutenumrene med start- og slutpunkt på ruten.

OBS! Grafer

Der er udarbejdet grafer over de arter, der er observeret flest og næstflest gange, dvs. 10 og 9 gange i perioden, både faktiske tal og indekstal. For flere af arterne er der lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s Ynglefugleindeks 1975-2020*. Sammenligningerne skal dog tages med et vist forbehold, for DOF’s indeks er baseret på Punkttællingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter ad gangen på hvert punkt, medens vores observationer er foretaget kontinuerligt, mens vi går langs kysten og søerne på strækningerne. Ligeledes er mange af punktællingerne fortaget i landbiotoper, hvilket også kan have betydning for antallet og intensiteten af fugle.

Hvis man vil finde grafen for en bestemt art, så brug søgefunktionen (kikkert-/eller lupikonet på værktøjslinjen eller genvejstast Ctrl+B). Denne funktion kan også bruges under Obs-tabel 2012- 2021 samt Tabel – 27 ruter. Her kan man også vælge filterfunktionen, den lille piletast i række 1.

Solvmagepanexohavn foosuneriissorensen

En af graferne skal specielt nævnes her og det er grafen for Sølvmåge, som viser et stort fald fra 2020 til 2021 med i alt 1.130 fugle eller over 50% i forhold til sidste år. I forhold til udgangsåret 2012 udgør antallet af observationer nu kun godt 1/3, ligesom tendensen er faldende i hele perioden med et enkelt opsving i 2015. Ser vi på landsplan i henhold til Punkttællingsprogrammet, er der en lignende tendens. Der er observeret Sølvmåger på alle ruterne, flest på ruten Hasle havn til Jons Kapel. Faldet skyldes måske nedgangen i fiskeriet. Ser vi i Punkttællingsprogrammet* for perioden 1975-2020 er bestanden stabil i 2020. Iflg. Atlas III er Sølvmågen fortsat en almindeligt udbredt ynglefugl i Danmark. Dens tendens til spredning i indlandet skyldes i høj grad, at den har tilpasset sig at yngle i industriområder og på større hustage. Vi kan bare se den polemik, der har været omkring mågerne på Store Torv i Rønne, som bl.a. Bornholms Tidende har skrevet artikler om.

Modsat Sølvmågen er observationer af sangfugle steget: 10 af vores almindelige sangfugle, der er observeret i perioden, er steget fra 441 observationer i 2020 til 631 observationer i 2021, i alt med 190 observationer eller ca. 43%. Set i forhold til 2012, hvor vi startede sommerkystfugletællingen, er der sket en stigning på 289 observationer
Ederfugl er steget med 60% fra 1.588 observationer i 2020 til 2.533 observationer i 2021, i alt 945 observationer. Heri indgår stigningen af ællinger med 1.135 eller ca. 970%, idet der henvises til særskilt artikel på hjemmesiden.

Periodediagram

Ligesom for vinterkystfugletællingen for 2021 har vi medtaget et søjlediagram over totale observationer for perioden 2003-2021.

In fine

Det er vores håb, at I vil gøre brug af materialet. Det er nu 5. sæson vi afrapporterer og præsenterer vinter- og sommerkystfugletællingerne på denne måde. Vi modtager gerne forslag og gode ideer, hvis der er noget I savner.

Samtidig skal der hermed bringes en tak til alle, der har deltaget i årets tællinger.