Vinterkystfugletælling 2003-2020

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst
61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Weekenden 11.-12. januar 2020, gik et hold ornitter øen rundt og talte fugle. Tællingen indgår som bekendt i den landsdækkende midvintertælling alle arter af vandfugle. Resultaterne fra vinterfugletællingerne indgår i NOVANA programmet, der er den officielle danske fugleovervågning, som koordineres af DCE/Institut for Bioscience på Aarhus Universitet

Tællingen er en del af International Waterbird Census og East Atlantic Flyway Initiative 2020. Så der er fuld tryk på tællingerne i hele Europa, Nord‐ og Vestafrika og Centralasien fra land og fly!

Vejret var bedst lørdag med sydvestlig jævn til frisk vind, overskyet med en god sigtbarhed og tørvejr. Søndag var vejret noget ringere med jævn til hård vind fra sydvest, lidt regn og en ringere sigt. Temperaturen lå mellem 4-8 grader i de to dage.

Resultatet af tællingerne

Resultatet skal kort gennemgås, idet der henvises til regneark og grafik der kan downloades her på siden.

Det ser ud som de forandringer der sker i miljøet og naturen er begyndt at afspejle sig i tællingerne. 2020 er således dårligste år i perioden. Se søjlediagrammet nederst på siden.

Regnearkene indeholder følgende:

Observationer 2003-2020

Af tabellen fremgår bl.a., at der i perioden er observeret 357.147 fugle fordelt på 169 arter (inkl. hybrider og ubestemte arter). 28 arter er set i alle årene, dvs. 18 gange. I weekenden blev der set tre nye ”arter”: Taffeland x Troldand (hybrid) –se Sunes fine billede, Vandrikse og Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius)

Nøglearter er de arter der tidligere har været offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle årene. For indeværende tælling observeredes 10.396 fugle i forhold til sidste års 12.396 fugle.

Ubestemte arter, dækker arter som ikke har kunnet artsbestemmes samt hybrider. I tabellen indgår i alt, for indeværende år 144 observerede fugle i forhold til sidste års 19 fugle.

Tabel 28 ruter

Af tabellen fremgår at der blev observeret i alt 12.389 fugle eller ca. 4.100 færre end sidste år på 20 af ruterne og ca. 1.100 flere på 8 af ruterne. I alt ca. 3.000 færre observationer på turene rundt om øen. Resultatet er det ringeste antal vi har talt siden 2003. 80 ”arter” blev der observeret inkl. hybrider og ubestemte arter, hvilket er en mere end sidste år.

Af interessante fugle blev bl.a. observeret Vandrikse, Hvid Vipstjert, Husrødstjert, Nordsø Sildemåge og Taffeland/Troldand (hybrid). Af andre dyr observeredes en spættet sæl.

Taffeland x Troldand hybrid i Hundsemyre – foto Sune Riis Sørensen

Grafer kystfugle og øvrige arter

Der er grafer over de arter der er observeret flest gange, dvs. 17 og 18 gange i perioden, både faktiske tal og indekstal.

Hvor det har været muligt, er der foretaget sammenligning til Dof’s seneste Vinterfugleindeks 1975-2017. Hvor Dofs indeks for 2003 er sat til 100 og indeks for efterfølgende år er omregnet i forhold hertil. Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOFs indeks er baseret på Punkttællingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen på hvert punkt, medens vores observationer er foretaget kontinuerligt, mens vi går langs kysten og søerne på strækningerne.

Som vi bemærkede ved sidste vinterfugletælling for 2019, steg observationer af gråænder fra 3.676 til 5.124. Dette tal er nu faldet igen til 3.374 observationer.

Periodediagram

Som noget nyt for 2020 har vi lavet et søjlediagram over totale observationer for perioden 2003-2020

In fine

Det er vores håb at I vil gøre brug af materialet. Samtidig skal der hermed bringes en tak til alle der har deltaget i årets tællinger.

Mogens T. Kofoed og Erik Jensen