Vinterkystfugletælling 2003-2019

28 ruter langs kysten på Bornholm bliver talt

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Historie

Vinterkystfugletællingerne har været foretaget i 1965-1969, hvor de blev udført sidst i februar måned (Génsbøl 1973) og fra 1981-2017 (med undtagelse af 1993-1996). Fra 1981 er tællingerne foretaget medio-ultimo januar.

Resultaterne fra vinterfugletællingerne indgår i NOVANA programmet, der er den officielle danske fugleovervågning, som koordineres af DCE/Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Data benyttes også internationalt, idet de indgår i International Waterbird Census, der i 2016 kunne fejre sin 50 års fødselsdag. Tallene fra Bornholm samles sammen med data fra 48 andre repræsentative lokaliteter i Danmark. Skal hilse fra vores koordinator Preben Clausen for NOVANA programmet og sige at det er en fantastisk indsats vi leverer.

Her er medtaget data for tællingerne 2003-2019, men der arbejdes videre med at få data for tidligere år, når de kan verificeres. Problemet er at ikke alle tællinger er indrapporteret i Dofbasen, når vi går tilbage i årene, men er baseret på manuelle skemaer. Når vi får flere data, via NOVANA programmet, vil disse blive indarbejdet.

Tabel for observationer 2003-2019

Af tabellen fremgår bl.a., at der er set i alt 344.758 fugle fordelt på 165 arter hen over årene inklusive 22 ubestemte arter og hybrider (Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom, Gråand x Svømmeand sp. (hybrid) mfl. –se tabel). Heraf er 28 arter og 319.942 fugle set i alle årene. Året 2006, var det år der blev set flest fugle, i alt 29.328 og med i alt 80 arter inklusive 3 ubestemte arter (Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom, Måge sp. og Stor Gråsisken/Lille Gråsisken). År 2017 var det år der blev set flest arter, nemlig 91 inklusive 4 ubestemte arter (Svane sp., Måge sp. og Gråspurv/Skovspurv).

Nøglearter er de arter der tidligere har været offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle årene.
Ubestemte arter, dækker arter som ikke har kunnet artsbestemmes samt hybrider. I tabellen indgår i alt 1.791 fugle fordelt på 22 ”arter” og hybrider som ikke har kunnet artsbestemmes eller under 1% af de i alt 344.758 sete fugle.

Tabel 28 ruter

Som noget nyt i år, har vi medtaget en tabel der omfatter dette års vinterobservationer fordelt på strækninger hele øen rundt plus søerne i Rønne, eks. Rute 28. Strækningerne er anført over rutenumrene med start og slut location på ruten.

Grafer over observationer

Der er grafer over de arter der er set flest gange, dvs. 16 og 17 gange i perioden, både med faktiske tal og indekstal. Arterne, hvor det har været muligt, er sammenlignet med udviklingen på landsplan i forhold til Dof’s seneste Vinterfugleindeks 1975-2016. Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOF’s indeks er baseret på Punkt-tællingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen på hvert punkt, hvor vores observationer er foretaget kontinuerligt mens vi går langs kysten og søerne på strækningerne.

Som noget nyt for 2019, har vi valgt at dele grafikken op i Grafer-kystfugle og Grafer-øvrige arter

Som vi bemærkede ved sidste vinterfugletælling for 2018, faldt antallet af observerede gråænder fra 8.835 fugle i 2003 til 3.676 observerede fugle i 2018. Dette fald er nu bremset noget, da antallet af observerede gråænder er steget til 5.124 fugle, svarende til indeks 60, men tendensen på Bornholm er fortsat faldende i forhold til 2003. På landsplan, iflg. Dof’s Vinterfugleindeks er den dog stigende, jf. grafen:


I år er det specielt observationer af Knarand der er steget meget, i alt med 223 flere fugle, i forhold til 2018:


Data og grafer for tællingerne kan hentes som Excel regneark her.

Det er vores håb I vil gøre brug af materialet.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen