Vinterkystfugletælling 2003-2018

Gråænder ved Salthammer - foto Jonas Halberg

Gråænder ved Salthammer – foto Jonas Halberg

Vinterkystfugletællingerne har været foretaget i 1965-1969, hvor de blev udført sidst i februar måned (Génsbøl 1973) og fra 1981-2017 (med undtagelse af 1993-1996). Fra 1981 er tællingerne foretaget medio-ultimo januar.

Resultaterne fra vinterfugletællingerne indgår i NOVANA programmet, der er den officielle danske fugleovervågning, som koordineres af DCE/Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Data benyttes også internationalt, idet de indgår i International Waterbird Census, der i 2016 kunne fejre sin 50 års fødselsdag. Tallene fra Bornholm samles sammen med data fra 48 andre repræsentative lokaliteter i Danmark. Skal hilse fra vores koordinator Preben Clausen for NOVANA programmet og sige at det er en fantastisk indsats vi leverer.

Her er medtaget data for tællingerne 2003-2018, men der arbejdes videre med at få data for tidligere år, når de kan verificeres. Problemet er at ikke alle tællinger er indrapporteret i Dofbasen, når vi går tilbage i årene, men er baseret på manuelle skemaer. Vi er derfor i færd med rekonstruere tællingerne via tidligere indberettede data til NOVANA programmet.

Tabel for observationer

Af tabellen fremgår bl.a., at der er set i alt 329.385 fugle fordelt på 164 arter hen over årene inklusive 20 ubestemte arter og hybrider (Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom, Gråand x Svømmeand sp. (hybrid) mfl. –se tabel). Heraf er 28 arter og 306.623 fugle set i alle årene. Året 2006, var det år der blev set flest fugle, i alt 29.328 og med i alt 80 arter inklusive 3 ubestemte arter (Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom, Måge sp. og Stor Gråsisken/Lille Gråsisken). År 2017 var det år der blev set flest arter, nemlig 91 inklusive 3 ubestemte arter (Svane sp., Måge sp. og Gråspurv/Skovspurv).

Nøglearter er de arter der tidligere har været offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle årene.

Ubestemte arter, dækker arter som ikke har kunnet artsbestemmes samt hybrider. I tabellen indgår i alt 1.759 fugle fordelt på 20 ”arter” og hybrider som ikke har kunnet artsbestemmes eller under 1% af de i alt 329.385 sete fugle.

Grafer over observationer

Der er grafer over de arter der er set flest gange, dvs. 15 og 16 gange i perioden, både med faktiske tal og indekstal. Arterne, hvor det har været muligt, er sammenlignet med udviklingen på landsplan i forhold til Dof’s seneste Vinterfugleindeks 1975-2015.

En af graferne skal specielt nævnes her, er grafen for Gråand, som falder fra 8.535 set fugle i 2003 til 3.676 set fugle i 2018, svarende til indeks 43, dvs. bestanden i 2018, svarer til 43 % af bestanden i 2003.

Data og grafer for tællingerne kan hentes som Excel regneark her.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen