Udkæret

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten

Beliggenhed og adgangsforhold

Udkæret set fra Springbakkevejen  - foto Thomas Christensen

Udkæret set fra Springbakkevejen – foto Thomas Christensen

Naturgenoprettet sø beliggende umiddelbart syd for Almindingen, mellem Vestermarie og Aakirkeby. Adgang til område kan ske dels fra vest via Vestermarievej og Gulbakkevej. En P-plads findes ved indkørslen til den primitive teltplads ved Gulbakke Have, og gennem denne når man frem til vestsiden af Udkæret. Fra øst overskues området fint fra Springbakkevej.

GPS koordinater: 55.099 N – 14.871 E

Naturtype

Den oprindelige sø blev delvist gendannet i 2001 ved at tilføre vand fra en mindre bæk fra Almindingen. De omkringliggende marker holdes kreaturafgræsset som ferske enge og søen er højst 1,5 meter på det dybeste sted. Oprindeligt tørrede den ud om sommeren, men dette modvirkes nu med et stem i afløbet. Det anbefales ikke at færdes på engene af hensyn til fuglene.

Fugle

Især i træktiden forår og efterår er området en vigtig raste- og fourageringsplads for mange ande- og vadefugle. Om foråret ses svømmeænder i stort tal og alle danske arter forekommer, og vadefugle er repræsenteret af især Vibe, Hjejle, Stor Regnspove, Svaleklire, Tinksmed og Dobbeltbekkasin. I yngletiden bla.a. Lille Præstekrave, Skeand og Trane og Rørhøg fra den nærliggende Vallensgård Mose.
Fra midsommer invaderes de udtørrede mudderflader af sydtrækkende vadefugle. Tinksmed tæller ofte mere ende 100 individer, og Udkæret må dermed betragtes som en af landets største rastepladser for arten i forhold til sin størrelse.
Efterår og vinter ses ikke sjældent Rød Glente, Vandrefalk og Havørn. Blandt tilfældige gæster finder man Tredækker, Odinshane, Aftenfalk og Karmindompap.

Arter set pĂĄ lokaliteten.

Andre seværdigheder

I april og september ses store forekomster af flagermus i skumringen.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.