Sommerkystfugletællinger 2012-2019

28 ruter langs kysten på Bornholm bliver talt

54 lokaliteter fordelt på 27 ruter langs Bornholms kyst

Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012
Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene, som kan ses i tabeller og grafer, se link (hentes som regneark i Excel format)

Obs tabel 2012 – 2019

Af tabellen fremgår bl.a., at der i alle årene er set i alt 105.613 fugle fordelt på 167 arter hen over årene. Heraf er 65 arter og 104.702 fugle set i alle årene. Året 2013, var det år der sås flest fugle, i alt 14.790 og flest arter med i alt 106 arter.
Nøglearter er de arter der tidligere har været offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle årene, på nær Lundsanger der ikke blev observeret i 2016 og 2018.

Tabel 27 ruter

Lige som for vinterkystfugletællingen for 2019, har vi som noget nyt i år medtaget en tabel der omfatter dette års sommerobservationer fordelt på strækningerne hele øen rundt. Strækningerne er anført over rutenumrene med start- og slutlocation på ruten.

Grafer observationer.

Der er udarbejdet grafer for de arter der er observeret i alle 8 år vi har talt, både vist med antal individer og indekstal, dvs. procentvis. For flere af arterne er der lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s Ynglefugleindeks 1975-2017*. Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOF’s indeks er baseret på Punkt-tællingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen på hvert punkt, hvor vores observationer er foretaget kontinuerligt mens vi går langs kysten og søerne på strækningerne.
Hvis man vil finde grafen for en bestemt art, så brug søgefunktionen (kikkertikonet på værktøjslinjen i Excel eller genvejstast Ctrl+B). Denne funktion kan også bruges under Obs tabel 2012 2019 samt Tabel 27 ruter. Her kan man også vælge filterfunktionen, den lille piletast i række 1.

En af graferne skal specielt nævnes her, er grafen for Tornirisk**, som viser en stor stigning fra 2018 til 2019 på i alt 164 fugle. Det højeste antal der er observeret i alle årene og en stigning på ca. 106 %. Årsagen hertil er uvis. Måske det gode sommervejr i 2018 har givet gode vækstbetingelser for ukrudtsfrø, som dens føde hovedsagelig består af, med deraf optimale ynglemuligheder.

Det er vores håb at I vil gøre brug af materialet.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

*Noter

DOF rapport 23 Overvågning af de almindelige fuglearter I Danmark 1975-2018 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet: https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprojektet/indeks-og-tendenser
**Tornirisk (Linaria cannabina). Dens bornholmske navn ”Sisarønnikka” og Gråærska-eller irska”, iflg. A.F.V. Seier Bornholms Fugle 1932, s. 224-225.