Sommerkystfugletællinger 2012-2018

Knopsvane med unger - foto Carsten Andersen

Knopsvane med unger – foto Carsten Andersen

Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012 og er en udløber af projektet ”Ederfuglen Christiansø – Bornholm –dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse”, der startede i 2011 og som er omtalt i artikel i Natur på Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at forsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Samtidig fandt man det naturligt også at tælle de andre fugle vi observerede på turen rundt om Bornholm.
Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene, som kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)

Tabel observationer

Af tabellen fremgĂĄr bl.a., at der i alle ĂĄrene er set i alt 91.583 fugle fordelt pĂĄ 163 arter hen over ĂĄrene. Heraf er 65 arter og 90.812 fugle set i alle ĂĄrene. Ă…ret 2013, var det ĂĄr der sĂĄs flest fugle, i alt 14.790 og flest arter med i alt 106 arter.

Nøglearter er de arter der tidligere har været offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle årene, på nær Lundsanger der ikke blev observeret i 2016 og 2018 på vores tællinger de år.

Grafer observationer

Der er udarbejdet grafer for de arter der er observeret i alle årene, de 7 gange vi har talt, både vist med faktiske tal og indekstal. For flere af arterne er der lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s Ynglefugleindeks 1975-2016*.

En af graferne skal specielt nævnes her, er graferne for knopsvaner, som viser en stigning fra 2017 til 2018 på i alt 79 fugle. Årsagen hertil er uvis. Vejret på tælledagen de 2 år er nogenlunde ens, så det er ikke det der er årsagen.

Sammenligner vi DOF’s Ynglefugleindeks med Bornholm, efter omregning af antal fugle til indeks, dvs. i procent, kan vi se indeks ligger noget lavere i forhold til landsindekset i perioden 2012-2016. Forskellene kan godt ligge i lokale forskelle.

DOF’s Ynglefugleindeks for 2017 er endnu, i skrivende stund (oktober 2018), ikke offentliggjort. Vi vil efterfølgende få grafikken opdateret når indekset bliver offentliggjort.

Knopsvanen blev, ud over sin berømmelse i H. C. Andersens eventyr ”Den Grimme Ælling” som bekendt, også, ved en seerafstemning i Danmarks Radio i 1984, kåret til Danmarks nationalfugl i programmet ”Dus med dyrene” med Poul Thomsen som tv-vært og Sanglærken blev dermed slået af pinden.

En sjov variant af ungerne af Knopsvanen er de ”Polske Svaner”. Blandt ungerne ser man en sjælden gang helt hvide unger og det er disse unger der går under betegnelsen ”Polske Svaner”. Ifølge biolog Knud Flensted, mener han, at navnet kommer af fænomenet første gang er beskrevet i Polen.

I Svanekuld kan der bĂĄde forekomme grĂĄ og hvide unger. Ved at søge i Dofbasen under Bornholm og pĂĄ Knopsvane (1975-2018), er der tilsyneladende observeret ”Polske Svaner” 3 steder her pĂĄ øen: Hagemyr 2018, Udkæret 2012 og Salthammer 2012. Herudover er der ogsĂĄ set ”Polske Svaner” ved Snogebæk 2012 og i Bastemose 2011, ifølge DOF Bornholms og Fugle og Foto.dk v/Steen E. Jensens billedarkiver. Selv har jeg (Erik Jensen) kun set ”Polske Svaner” pĂĄ Sjælland. Det var i 2015, ved Audebodæmningen ved Lammefjorden, hvor jeg sĂĄ et kuld pĂĄ to hvide – og to grĂĄ unger i følge med to voksne fugle.

Varianten skyldes arveanlæggene hos forældrefuglene (Han XX/Hun XY) og er bundet til X-kromosomet, om det indeholder ”polske” gener eller ikke, dvs. enten et gen for normal grå farve hos ungerne, eller et gen for hvid farve (polsk) hos ungerne. Så prøv at være opmærksom herpå, næste gang I ser Knopsvaner med unger, om der skulle være hvide unger imellem de grå.

Til slut vil vi samtidig bringe en stor tak til alle observatører der har deltaget i kystfugletællingerne. Uden jer havde det ikke kunne lade sig gøre. Vi håber at I melder jer på banen næste gang vi skal ud og tælle.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

*Noter
DOF rapport 21 Overvågning af de almindelige fuglearter I Danmark 1975-2016 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet: http://www.dof.dk/images/projekter/punkttaelling/dokumenter/702884_DOF_Overvaagningsrapport_online.pdf

Ynglefugleindeks.xlsx: http://www.dof.dk/images/projekter/punkttaelling/dokumenter/Ynglefugleindeks.xlsx Indekstal for 2012 er sat til 100 og indeks for efterfølgende år er omberegnet i forhold hertil.

Knopsvanen af Pelle Andersen-Harild, “Polske” svaner – lidt arvelighedslære s. 80-83