Raghammer Odde og Skydeterræn

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Man kan gå fra Parkeringspladsen i Boderne, eller man kan køre ind og parkere fra Søndre Landevej.
Advarsel: Det er et miliært øvelsesområde, så man skal altid forvisse sig om, at de røde advarselsballoner ikke er hejst.

GPS koordinater: 55.126233 N – 14.947168 E

Naturtype

Er et større område med en rig variation, med flere naturtyper. Små kystnære vandhuller, fyrrebeplantninger og blandet løvskov, men først og fremmest er det det strore lyngområde der er militært skydeterræn. Der er også udløb fra to små bække.

Fugle

Vinter: En vandretur langs stranden er altid dejlig. Fra Raghammer Odde kan man på en stille dag høre en stor mængde “Gaddis” synge. Det er Havlit, som man også kan se sammen med flokke af Hvinand, Fløjlsand,Sortand og Toppet Skallesluger. Det er også et godt sted at se fouragerende Mosehornugle på lyngheden.

Sommer: Yngleplads for Tårnfalk og Skovhornugle. Mange Hvid vipstjert og Sanglærke. Engang var her også Stenpikker og Markpiber. Nu ses de kun som tilfældige gæster. Almindelige er stadig Sangdrossel og Engpiber. Langs bækkene yngler Lille Flagspætte. Er man heldig en nat i den sene juni, kan man høre en Natravn.

Eftersommer: Såsnart returtrækket begynder er der mange spændende ting at se ved Odden. I vandhullerne og på tangvoldene samler Dobbeltbekkasiner, Hvidklire, Sortklire, Brushane, Tinksmed, Svaleklire og Rødben sig.Langs stranden ses Krumnæbet og Almindelig Ryle i flokke. Blandt disse findes der også muligheder for mere sjældne arter.

Arter set på lokaliteten.

Andre seværdigheder

Den store centrale del er blevet holdt fri for tilgroning, så her findes en største sammehængende lyngbevoksning på Bornholm.
Botanisk set er stedet overordentligt interessant, ligeså et det spændende, med mange sjældne insekter, hvor den Blåvingede Ørkengræshoppe, nok er den mest sjældne.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.