Sommerkystfugletælling 6. juni 2020

56 lokaliteter fordelt på 27 ruter langs Bornholms kyst.

56 lokaliteter fordelt på 27 ruter langs Bornholms kyst.

Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012
Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene, som kan ses i tabeller og grafer, se link (hentes som regneark i Excel format). Tabeller og grafer ses bedst på computer, idet smartphones og tablets kan have visse begrænsninger og ikke viser det samme som på afsenderens skærm, grundet bl.a. begrænsede mængde lagerplads og evt. installation af en særskilt app.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)
Du kan også hente dette indlæg som pdf dokument inkl. tabeller og grafer.

Obs tabel 2012 – 2020

Af tabellen fremgår bl.a., at der i alle årene er registreret i alt 118.451 fugle fordelt på 169 arter hen over årene. Heraf er 60 arter og 117.016 fugle registreret i alle årene. Året 2013, er stadig det år der er blevet registreret flest fugle, i alt 14.790 og flest arter med i alt 106 arter. I år blev der til sammenligning registreret 12.838 fugle fordelt på 92 arter, hvilket er næstlaveste år, kun overgået af 2018 med 90 arter.
Nøglearter er de arter der tidligere har været offentliggjort i Gaddisijn og er typisk registret i alle årene, på nær Lundsanger der ikke blev observeret i 2016 og 2018.

Tabel 27 ruter

Lige som for vinterkystfugletællingen for 2020, har vi medtaget en tabel der omfatter dette års sommerobservationer fordelt på strækningerne hele øen rundt. Strækningerne er anført over rutenumrene med start- og slutpunkt på ruten.

Grafer

Der er udarbejdet grafer for de arter der er observeret i alle 9 år og enkelte mellem 7–8 år vi har talt, både vist med antal individer og indekstal, dvs. procentvis. For flere af arterne er der lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s Ynglefugleindeks 1975–2019(1). Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOF’s indeks er baseret på Punkt-tællingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen på hvert punkt, ligesom der er restriktioner mht. vejrlig, hvor vores observationer er foretaget kontinuerligt mens vi går langs kysten og søerne på strækningerne uanset vejret.
Hvis man vil finde grafen for en bestemt art, så brug søgefunktionen (kikkertikonet på værktøjslinjen eller genvejstast Ctrl+B). Denne funktion kan også bruges under Obs tabel 2012 2020 samt Tabel 27 ruter. Her kan man også vælge filterfunktionen, den lille piletast i række 1
En af graferne skal specielt nævnes her, er grafen for Stær(2), som viser en stor stigning fra 2019 til 2020 på i alt 586 fugle. Det højeste antal der er observeret i alle årene og en stigning på ca. 274 %. Årsagen hertil er uvis.

Modsat er obs. af sangfugle faldet: 10 af vores alm. sangfugle, der er set mellem 8–9 år der er talt, er faldet fra 746 obs. i 2019 439 obs. i 2020 i alt med 306 obs. eller ca. 41%. Set i forhold til 2012, hvor vi startede sommerkystfugletællingen, er der dog sket en stigning på 98 obs.
Ederfugl er faldet fra 2.416 obs. i 2019 til 1.588 obs. i 2020 i alt med 828 obs. eller ca. 34%. Heri indgår faldet af ællinger med 635 eller ca. 84%, idet der henvises til særskilt artikel på hjemmesiden(3)
Som forberedelse til næste års tællinger 2021, vil vi bede jer om at indberette ederfuglene i Dofbasen med hanner, hunner og ællinger hver for sig, allerede i maj, når I færdes langs Bornholms kyster. Fuglekiggere på Christiansø har oplyst at ungerne er klækket over en periode på ca. fem uger med en overvægt midt i maj. Det kan have været årsag til det lave antal i år pga. vind og vejr samt prædation, da vi først har talt ca. 3 uger efter. Mere herom når tid nærmer sig.

Periodediagram

Ligesom for vinterkystfugletællingen for 2020 har vi medtaget et søjlediagram over totale observationer for perioden 2003–2020

In fine

Det er vores håb at I vil gøre brug af materialet. Det er nu 4. sæson vi afrapporterer og præsenterer vinter- og sommerkystfugletællingerne på denne måde. Vi modtager gerne forslag og gode ideer, hvis der er noget I savner.
Samtidig skal der hermed bringes en tak til alle der har deltaget i årets tællinger.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

Noter


  1. DOF rapport 23 Overvågning af de almindelige fuglearter I Danmark 1975-2019 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet
  2. Stær (Sturnus Vulgaris). Dens bornholmske navn ”Starr”, iflg. A.F.V. Seier Bornholms Fugle 1932, s. 240.
  3. Ederfuglene omkring Bornholm 2020