Ederfuglene omkring Bornholm 2021

Ederfugl med ællinger - foto Per C. Pedersen

Ederfugl med ællinger – foto Per C. Pedersen

Projektet med optælling af Ederfugle startede i 2012 på baggrund af en artikel i Natur på Bornholm 2012 ”Ederfuglen Christiansø – Bornholm –dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse”.

Det blev besluttet at forsætte projektet i årene fremover for at få et fingerpeg om Ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster.

Resultaterne af optællingerne har givet os et utroligt godt billede af Ederfuglene omkring den bornholmske kyst, ligesom udviklingen i bestandene af ællinger, hvor vind og vejr, prædation og sygdomme er med til at regulere bestandene.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne, der kan hentes som regneark i Excel format (ses bedst pĂĄ en computer).
Du kan også hente dette indlæg som pdf dokument inkl. tabeller og grafer.

Tabel: observationer

Af tabellen fremgår bl.a., at der i år er set 2.533 Ederfugle øen rundt, dvs. flere end sidste års tal på 1.588. De flere fugle skyldes, at der er kommet langt flere ællinger til Bornholm. Antallet af ællinger er steget med 1.135 eller ca. 970%. Det er rigtig meget. Vejret er nok en del af årsagen til stigning i antal ankomne ællinger til Bornholm, da vinden i ugen op til optællingen: blæst med svag til jævn vind, dvs. mellem 2-5,8 s/m.

Grafer: observationer

Der er udarbejdet grafer for alle årene de 10 gange vi har talt, både vist med faktiske tal og indekstal, ligesom der er lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s seneste Ynglefugleindeks 1975-2020, udgivet af DOF april 2021 (2012 er sat til 100% og efterfølgende indekstal er omregnet i forhold hertil). Det ses således, at året er det tredjebedste år i perioden for ællingerne, medens det for de adulte er syvendebedste resultat i perioden. Her er kun gengivet grafen for det samlede tal af adulte og ællinger.

Diskussion

Som det fremgår af kurven for ællinger, kan man se, at den er mere følsom end kurven for de adulte, da udsvingene er større. Dette kunne indikere, at det er vind, prædation, fødemangel og sygdom, der er årsagen til de store udsving i antal ællinger.

Rugende hunner

I nyhedsbrev for april fra Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation står bl.a. at læse, at der er optalt i alt 706 rugende hunner. Det er færre hunner end som forventet. Der skal dog foretages endnu en optælling sidst i maj. Denne optælling skal lægges oveni. Det bliver spændende at se, hvor mange rugende hunner vi kommer frem til. I skrivende stund 3. juni 2021, er optællingen endnu ikke offentliggjort. For at sætte tallet lidt i perspektiv er der ved tidligere opgørelse, jf. artikel ”Ederfugle-ællingernes overfart fra Christiansø til Bornholm 2019” i Natur på Bornholm 2020 optalt følgende antal rugende hunner:

For så vidt rugende hunner for 2020, har vi desværre ikke Peter Lyngs hos os længere, som vi før fik tallene fra, da Peter døde i november 2019.

Første iagttagelser af ællinger ved Bornholm

Ser vi på de første iagttagelser af ællinger på Bornholm, blev de første pul på 4 set 29. april 2021 og siden henholdsvis 11, 22, og 34 pul den 8. marts 2021. Ser vi tilbage i årene for perioden 2012-2020 er første iagttagelse af pul 25. april 2014. I de øvrige år ligger første iagttagelse af pul primo maj.

Tak til alle deltagere for en god indsats igen i ĂĄr.

Hanne Tøttrup og Erik Jensen