Notat til Bornholms Kommune i forb. med fleksboliger ved Svaneke Camping

Notat ved Kurt Buchmann og Mogens T. Kofod juni 2015

Ved fredningen af Svaneke Nordskov i 1959 √łnskede man at bevare naturtilstanden, som den p√• det tidspunkt befandt sig i. Skoven var etableret bl.a. ved dyrl√¶ge J√łrgen L. F. J√ľrgensens legendariske indsats, der p√•begyndtes omkring 1880 og fortsattes i de f√łlgende √•rtier. I 1959 var skoven s√•ledes 60-80 √•r gammel og fremstod som en t√¶t bevoksning, med indslag af en lang r√¶kke tr√¶arter, hvoriblandt b√łg, stilkeg, r√łdeg, kirseb√¶r, birk og ahorn er specielt fremtr√¶dende. Skoven fremstod som en t√¶t bevoksning i 1959, hvilket beretninger fra 1950ernes turistpublikationer bevidner.

Svaneke Nordskov, som den har fremst√•et indtil nu er en s√¶rdeles v√¶rdifuld naturhistorisk lokalitet. V√¶rdien er betinget af den t√¶tte bevoksning, der visse steder har karakter af urskov. Af botanisk betydningsfulde arter bem√¶rker man specielt skovg√łgelilje, skovhull√¶be og tyndakset g√łgeurt. P√• tilst√łdende lokaliteter finder desuden k√łdfarvet g√łgeurt. Skoven huser tillige en mindre bestand af r√•dyr og egern. Fuglelivet i skoven er specielt v√¶rdifuldt, men tillige overordentligt s√•rbart. Fuglenes tilstedev√¶relse er s√•ledes betinget af de mange bevoksninger med buske og tr√¶er, som underst√łtter en lang r√¶kke fuglearter af stor betydning. Der foreligger fra flere sider dokumentation af fuglelivet i Svaneke Nordskov, et fugleliv som er knyttet til den eksisterende vegetation.

Mogens T. Kofods observationer fra ejendommen p√• M√łllebakken, der er nabo til skoven, er dokumenteret p√• Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen). Kurt Buchmann har siden juni 1996 hvert √•r i juni foretaget punktt√¶llinger for Dansk Ornitologisk Forening i omr√•det, og har netop haft skoven ved campingpladsen som et opt√¶llingspunkt alle √•r. Indgreb i Nordskovens naturtilstand ved f.eks rydning af buske og tr√¶er vil have en markant √łdel√¶ggende effekt p√• fuglelivet.

Observationerne fra punkttællingerne har således vist en tydelig sammenhæng mellem skovning og rydning og nedgang i forekomsten af værdifulde fuglearter. Det kan i den forbindelse nævnes, at allerede foretagne rydninger omkring campingpladsen har betydet, at arter som nattergal, gulbug og karmindompap er forsvundet fra den specifikke biotop mellem campingplads og skovstien. Heldigvis er der bevaret en træbevoksning både på den nordlige og sydlige side af skovstien, der leder til Hammerslet. Den vegetation underholder stadig benævnte arter. Kendskabet til fuglelivet i området tilsiger, at den foreslåede rydning af træbevoksning mellem campingpladsområdet og havet i forbindelse med etablering af fleks-boliger vil få en katastrofal negativ indvirkning på den biologiske diversitet herunder fuglelivet i området.

Nedenfor er angivet en liste over fuglearter registreret i Nordskoven ved campingpladsen.

Observationer af fuglearter knyttet til vegetationen i Nordskoven. Yderligere arter er observeret overflyvende (ikke nævnt her).

Sjældne og/eller truede arter Specielt værdifulde arter Almindelige arter
Nattergal Dueh√łg Gr√•krage
Gulbug Musvåge Råge
Tr√¶l√łber Ravn Allike
Karmindompap Skovhornugle S√łlvm√•ge
Skovsneppe R√łdhals Stormm√•ge
Lille flagsp√¶tte Gr√łnirisk Gr√•spurv
Sortspætte Tornirisk Skovspurv
N√łddekrige Bogfinke Ringdue
Bynkefugl St. flagspætte Tyrkerdue
R√łdrygget tornskade L√łvsanger Musvit
Agerh√łne Gransanger Bl√•mejse
Kærsanger Skovsanger Gærdesmutte
Lille fluesnapper Munk Tornsanger
Hvidhalset fluesnapper Havesanger Solsort
Vendehals Gærdesanger Fuglekonge
H√łgesanger Skovskade Husskade
Græshoppesanger Hvid vipstjert Gulspurv
R√łdtoppet fuglekonge G√łg Fasan
Turteldue Sangdrossel Sjagger
Stillits Stær

Konklusion

Det er ovenfor skitseret hvilke fuglearter, der vil blive påvirket ved indgreb i Nordskovens naturtilstand. Det skal således stærkt frarådes, at der i forbindelse med et eventuelt fleksboligbyggeri på campingpladsmatriklen foretages indgreb i træ- og buskbevoksningen mellem campingplads og havet (Hammerslet). Fældning og rydning vil uundgåeligt få betydelige konsekvenser for fuglelivet i området.

Det anbefales derfor, at den nuv√¶rende bevoksning p√• begge sider af skovstien, der f√łrer fra campingladsomr√•det til Hammerslet, bevares i sin nuv√¶rende tilstand. Ligeledes vil en re-etablering af tr√¶- og buskvegetationen ved campingpladsens sydlige del, der er fjernet i 2014 og 2015, v√¶re √łnskelig.