Rydning i forbindelse med flexboliger i Svaneke – opfølgning…

Forfatterne til notatet om rydning af fredskov i Svaneke Nordskov orienterer nedenfor om forløbet af korrespondancen med Kommunen.

Forløbet af debat vedr. planer om rydning af fredskov i forbindelse med byggeri på den tidligere campingplads på Møllebakken, Svaneke.

Fouragerende munk - foto Mogens T. Kofod

Fouragerende munk – foto Mogens T. Kofod

Der blev i 2015 fremlagt planer for bygning af et større antal boliger på den tidligere campingplads ved Møllebakken i Svaneke. Bygherren har præsenteret en række tegninger og dertil ønsker til rydning/udtynding af nogle af de tilstødende områder, der bl.a. omfatter Svaneke Nordskov, som er et fredskovsområde.

Fredningsdeklarationen for Svaneke Nordskov er fra 1959 og omtaler bevaring af naturtilstanden i skoven, som på fredningstidspunktet var tæt bevokset med busk og trævegetation. Da bygherrens ønsker om rydning af træ- og buskvækst på det fredede areal ikke er forenelige med bevaring af naturen i området, udarbejdede Mogens T. Kofod og Kurt Buchmann fra Svaneke i juni måned 2015 et notat, som fremsendtes til Danmarks Naturfredningsforening lokalbestyrelse. Heri omtaltes bevoksningens store betydning bl.a. for fuglelivet i området. Ligeledes understregedes det, hvorledes rydning af vegetationen vil få katastrofale konsekvenser for dyrelivet. Man havde efterfølgende besigtigelse af området d. 18. juni 2015 med deltagelse af DN og de to forfattere til notatet.

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov - foto Mogens T. Kofod

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov – foto Mogens T. Kofod

Spørgsmålet om fredskoven er tillige blevet diskuteret i bestyrelsen for Byforeningen Svanekes Venner, som ikke har vedtaget en officel stillingtagen til projektet. Bestyrelsesmedlem Bente Frederiksen fremsendte d. 30. august 2015 notatet til almindelig orientering af kommunens repræsentant på området, Ilsebil Hansen, som efterfølgende replicerede på henvendelsen i to mails.

Det blev således i seneste mail af 9. september 2015 meddelt, at kommunen ikke i øjeblikket har aktuelle planer i området, men at man er indstillet på at inddrage relevante personer i videre diskussion om arealets fremtid.

Mogens Kofod og Kurt Buchmann