Nu starter Atlas 3 undersøgelsen, hvor vi har brug for din hjælp

To gange tidligere, i 1971-74 og i 1993-96, er de danske ynglefugles udbredelse blevet kortlagt ved de såkaldte Atlasundersøgelser. Fuglenes udbredelse er imidlertid en dynamisk størrelse. Grænserne flyttes til stadighed, enten p.gr.a. klimaforandringer eller p.gr.a. biotopsforandringer, eks. ændret landbrugsdrift eller afvanding af lavtliggende områder. Endelig kan forfølgelse have indflydelse på udbredelsen. Som eksempel er herunder vist Rørhøgens udbredelse (fig. 1), hvor der er sket rigtig meget på de 20 år mellem de to første Atlasundersøgelser.

Det er vigtigt at kende til arternes udbredelse inden for landets grænser. Det er en væsentlig viden, hvis arter kræver særlig beskyttelse og skal forvaltes bedst muligt. I øvrigt er det i sig selv spændende at se forskellene fra landsdel til landsdel. Der er f.eks. stor forskel på forekomsten af fuglearter fra Jylland til Bornholm, eks. Sydlig Blåhals, Sortstrubet Bynkefugl, Grønspætte, Stor Hornugle, diverse vadefugle o.m.a.

Atlas III

Nu skal tredje Atlasundersøgelse så køres i gang. Den skal forløbe i 2014-17. Bornholm er delt op i 38 kvadrater på 5×5 km. Nu gælder det så om at finde ud af, hvilke arter, der yngler i hvert kvadrat. Derfor vil vi gerne bede jer om at påtage jer ansvaret for et kvadrat. Det kræver en række besøg i kvadratet igennem yngletiden i kvadratets forskellige naturtyper og på forskellige tider af døgnet. Man kan som enkeltperson dække et kvadrat, men man kan også være eks. to om et kvadrat. Man kan, hvis man mener man har god tid også påtage sig ansvaret for to kvadrater. Endelig kan man måske i løbet af de 4 sæsoner nå to kvadrater efter hinanden.

Udover at finde ud af, hvilke arter der yngler i kvadratet, skal der også laves en undersøgelse af arternes hyppighed i området ved en metode, der kaldes timetælling. Her tæller man én gang alle fugle, der ses eller høres inden for en time på en 1 km lang strækning, 100 m til hver side. Det behøver ikke nødvendigvis at være samme person, der dækker Atlasdelen og timetællingen.

Fig. 1 Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra Atlasundersøgelserne i 1971-74 og 1993-96.

Fig. 1 Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra Atlasundersøgelserne i 1971-74 og 1993-96.

Vi har brug for din hjælp.

For at deltage skal man som udgangspunkt gerne have et nogenlunde kendskab til de almindeligste fugle. Derudover vil jeg sige, at ved at fordybe sig i sådan et kvadrat og bruge en del tid der, lærer man rigtig meget om de lokale fugle og bliver efterhånden skrappere og skrappere.
Der vil også blive udarbejdet en vejledning til undersøgelsen, som man kan støtte sig til. Endelig vil vi lokalt ved fællesmøder og ture/”kurser” i felten afprøve metoder og udveksle erfaringer.

Derfor: Har du lyst til at være med i denne vigtige og spændende undersøgelse og derved bl.a. få et grundigt kendskab til de lokale ynglefugle, så mail eller ring til undertegnede (jenschristensen50@gmail.com, tlf. 61 33 04 25).
Ved at logge dig ind på Dofbasen og vælge menupunktet Atlas, kan du allerede nu se en oversigt over kvadraterne på Bornholm. Her kan du også indsende ønske om et bestemt kvadrat, eller du kan meddele ønsket til mig.

Efter 1. december vil vi (Kåre Kristiansen og jeg, der er lokale koordinatorer) fordele kvadraterne til de interesserede. Har du derfor særlige ønsker, så skynd dig at melde dig med dit ønske.

Jens Christensen