Generalforsamling 2009

DOF Bornholm – Ordinær generalforsamling 12. februar 2009

Referat fra generalforsamling torsdag den 12. februar kl. 1900 på Rønne Centralbibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Punkt 1
David Nestved blev valgt som dirigent. Han fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via bladet Gaddisijn december 2008. Han oplyste, at kassereren var sneet inde og revisoren var syg, men trods dette var forsamlingen på 18 personer beslutningsdygtige. Som evt. stemmetællere blev Anette Olesen og Søren H. Nielsen valgt.

Punkt 2
Per C. Pedersen fremlagde som formand en meget fyldestgørende årsberetning om DOF Bornholm. Beretningen blev godkendt med akklamation.
Hanne Tøttrup, der blev indvalgt i 1990, har valgt at forlade bestyrelsen. Formanden takkede hende for det store arbejde, hun havde udført. Hun modtog en gave. Per oplyste i øvrigt, at DOF har 232 betalende medlemmer på Bornholm og ca. 14.000 på landsplan.

Punkt 3
I kassererens fravær fremlagde Per C.Pedersen regnskabet, der udviste et underskud på 790,07 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4
Budget blev fremlagt og godkendt.

Punkt 5
Valg til lokalafdelingens bestyrelse.
Alle modtog genvalg bortset fra Hanne Tøttrup (se under punkt 1). Bestyrelsen foreslog Niels-Christian Lau som nyt medlem af bestyrelsen. Niels-Christian var villig til at stille op og blev herefter budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

Punkt 6
Valg af revisor.
Ole Leegaard fortsætter.

Punkt 7
Valg til repræsentantskabet.
Oluf Lou modtog ikke genvalg. Mogens Kofod blev valgt som nyt medlem af DOF’s repræsentantskab.

Punkt 8
Der var ingen forslag vedr. vedtægter.

Punkt 9
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Punkt 10
Eventuelt.
Ikke den store debat om hverken årsberetning eller regnskabet.
Carsten Andersen havde lavet en sjov quiz med 36 fugle. Han havde sløret de forskellige fotos til ukendelighed, hvorfor det voldte mange kvaler med at bestemme fuglene. Sune vandt ikke uventet konkurrencen og fik en flot fuglekasse.

DOF Bornholms hjemmeside blev gennemgået af Thomas Christensen. Han opfordrede medlemmerne til at bruge mediet flittigt.

Sune havde spottet en Hvidvinget Måge i Nexø Havn. Han foreviste fotos af den og nogle Kaspiske Måger.

Jens Christensen ønskede undersøgt, hvor meget skydebanen øst for Ølene forstyrrer fuglelivet. I den anledning meldte flere sig til i løbet af året at opholde sig ved lokaliteten, når der skydes på 200 meter banen.

Generalforsamlingen med kun 18 deltagere sluttede i god ro og orden kl.
21:30.

For referat Eilif