Kystfugletælling

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Kystfugletælling

Sommerkystfugletællingerne har fundet sted i 10 på hinanden følgende år fra 2012 – 2021 og blev sat i værk, da man ønskede nogle tal for bestanden af Ederfugle ved den bornholmske kyst og hvor mange ællinger, der overlevede svømmeturen fra Ertholmene til Bornholm.

Da der nu er kommet de ønskede data* ud af de hidtidige tællinger, har bestyrelsen besluttet at sætte sommerkystfugletællingerne på pause i foreningssammenhæng. De vil dog kunne tages op igen om nogle år.

Skulle der være nogle af jer, der stadig har lyst til at tælle på jeres hidtidige rute, kan I selvfølgelig stadig gøre det og indtaste jeres observationer i DOFbasen.

*) Note, data/resultater: Se DOFT nr. 1, 2019 og Natur på Bornholm årgang 2011-2020

Hanne Tøttrup

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Weekenden 15-16. januar 2022 gik knapt 50 fuglefolk, deriblandt flere ungdomsmedlemmer, øen rundt og talte fugle. Tællingen indgår som bekendt i den landsdækkende midvintertælling af vandfugle.

Vejret var bedst lørdag med nordvestlig let til jævn vind, solrigt, minus 2 til 0 grader, og ingen nedbør. Sigtbarheden var god. Søndag var vejret overskyet, med jævn til hård vind fra sydvest med moderat til god sigt. Temperaturen lå mellem minus 1 til 0 grader.

Læs mere om resultaterne af tællingerne her…

Vinterkystfugletællingen finder sted i weekenden den 15. og 16. januar 2022.

Kontaktperson: Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58.

56 lokaliteter fordelt på 27 ruter langs Bornholms kyst.

56 lokaliteter fordelt på 27 ruter langs Bornholms kyst.

Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012.
Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene, som kan ses i tabeller og grafer, se link (hentes som regneark i Excel format). Tabeller og grafer ses bedst på computer. Smartphones og tablets kan have visse begrænsninger, bl.a. begrænset lagerplads og evt. installation af en særskilt app m.m.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)
Du kan også hente dette indlæg som pdf dokument inkl. tabeller og grafer.

Obs tabel 2012 – 2021

Af tabellen fremgår bl.a., at der i alle årene er registreret i alt 130.335 fugle fordelt på 171 arter hen over årene. Heraf er 59 arter og 128.706 fugle registreret i alle årene. En art mindre end sidste år 2020. Viben er tilsyneladende ikke blevet set i år? Året 2013 er stadig det år, der er blevet registreret flest fugle, i alt 14.790, og flest arter med i alt 106 arter. I år blev der til sammenligning registreret 11.884 fugle fordelt på 103 arter, hvilket er en delt andenplads med år 2016, kun overgået af 2013 med 106 arter. I år er set to nye arter for perioden, nemlig Tejst og Hedelærke.

Herudover ses tabel for sp.-ubestemte og hybride arter, dvs. fugle der ikke har kunnet artsbestemmes. I år blev det til en Fjord-/Havterne. Endvidere er der medtaget en tabel for de 10 almindeligste sangere. Sangfugle, der er set 8-10 gange, vi har talt.

Tabel 27 ruter

Lige som for vinterkystfugletællingen for 2021 har vi medtaget en tabel fordelt på strækningerne hele øen rundt. Strækningerne er anført over rutenumrene med start- og slutpunkt på ruten.

Grafer

Der er udarbejdet grafer over de arter, der er observeret flest og næstflest gange, dvs. 10 og 9 gange i perioden, både faktiske tal og indekstal. For flere af arterne er der lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s Ynglefugleindeks 1975-2020*. Sammenligningerne skal dog tages med et vist forbehold, for DOF’s indeks er baseret på Punkttællingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter ad gangen på hvert punkt, medens vores observationer er foretaget kontinuerligt, mens vi går langs kysten og søerne på strækningerne. Ligeledes er mange af punktællingerne fortaget i landbiotoper, hvilket også kan have betydning for antallet og intensiteten af fugle.

Hvis man vil finde grafen for en bestemt art, så brug søgefunktionen (kikkert-/eller lupikonet på værktøjslinjen eller genvejstast Ctrl+B). Denne funktion kan også bruges under Obs-tabel 2012- 2021 samt Tabel – 27 ruter. Her kan man også vælge filterfunktionen, den lille piletast i række 1.

Sølvmåge på Nexø Havn - foto Sune Riis Sørensen

Sølvmåge på Nexø Havn – foto Sune Riis Sørensen

En af graferne skal specielt nævnes her og det er grafen for Sølvmåge, som viser et stort fald fra 2020 til 2021 med i alt 1.130 fugle eller over 50% i forhold til sidste år. I forhold til udgangsåret 2012 udgør antallet af observationer nu kun godt 1/3, ligesom tendensen er faldende i hele perioden med et enkelt opsving i 2015. Ser vi på landsplan i henhold til Punkttællingsprogrammet, er der en lignende tendens. Der er observeret Sølvmåger på alle ruterne, flest på ruten Hasle havn til Jons Kapel. Faldet skyldes måske nedgangen i fiskeriet. Ser vi i Punkttællingsprogrammet* for perioden 1975-2020 er bestanden stabil i 2020. Iflg. Atlas III er Sølvmågen fortsat en almindeligt udbredt ynglefugl i Danmark. Dens tendens til spredning i indlandet skyldes i høj grad, at den har tilpasset sig at yngle i industriområder og på større hustage. Vi kan bare se den polemik, der har været omkring mågerne på Store Torv i Rønne, som bl.a. Bornholms Tidende har skrevet artikler om.

Modsat Sølvmågen er observationer af sangfugle steget: 10 af vores almindelige sangfugle, der er observeret i perioden, er steget fra 441 observationer i 2020 til 631 observationer i 2021, i alt med 190 observationer eller ca. 43%. Set i forhold til 2012, hvor vi startede sommerkystfugletællingen, er der sket en stigning på 289 observationer
Ederfugl er steget med 60% fra 1.588 observationer i 2020 til 2.533 observationer i 2021, i alt 945 observationer. Heri indgår stigningen af ællinger med 1.135 eller ca. 970%, idet der henvises til særskilt artikel på hjemmesiden.

Periodediagram

Ligesom for vinterkystfugletællingen for 2021 har vi medtaget et søjlediagram over totale observationer for perioden 2003-2021

In fine

Det er vores håb, at I vil gøre brug af materialet. Det er nu 5. sæson vi afrapporterer og præsenterer vinter- og sommerkystfugletællingerne på denne måde. Vi modtager gerne forslag og gode ideer, hvis der er noget I savner.

Samtidig skal der hermed bringes en tak til alle, der har deltaget i årets tællinger.

Hanne Tøttrup og Erik Jensen

Noter

  1. DOF rapport 28 Overvågning af de almindelige fuglearter I Danmark 1975-2020 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet
  2. Ederfuglene omkring Bornholm 2021

Denne gang er det 10. sommertælling. Der arbejdes for tiden på at ændre konceptet, så fokus mere rettes på vandfuglene i bred forstand, men vi er blevet enige om fortsat at tælle alle fugle, vi observerer langs med kysten i år ”the same procedure as last year”, ligesom fokus fortsat er rettet mod Ederfuglene og deres ællinger.

Vigtigt

Det er vigtigt, at Ederfuglene indtastes med hanner, hunner og ællinger for sig; man skal således indtaste tre gange, hvis der er alle tre kategorier. Kuldenes størrelse eller forhold omkring kuldene skrives i notesfeltet. Eksempelvis, på en given strækning i DOFbasen, observeredes 56 PUL, 17 F og 5 M.

I fuglenoterne skriver man:

Ud for de 56 PUL: 11 med 1 hun, 24 med 1 hun, 8 med 4 hunner og 1 han, 13 med 2 hunner og 1 han.

For feinschmeckere kan man tillige også skrive – men ingen betingelse, i fuglenoterne ud for de respektive registreringer for 17 F og 5 M:

Ud for de 17 F: 8 med PUL (1,1,4,2) og 9 uden PUL (5,2,1,1).

Er der ledsagende hanner skriver man:

Ud for de 5 M: 2 med PUL (1,1) og 3 uden PUL (1, 2)

Hvis nogen er i tvivl om hvordan de skal gøre, er I velkommen til at kontakte os.

Systematisk optælling

For at vi kan skelne mellem jeres målrettede, systematiske optælling og andre indtastede observationer i DOFbasen den dag, er det vigtigt, at I markerer jeres tælling med Skft 21 i notesfeltet.

Vi vil også være glade for, at I indtaster vejrdata i standardfelterne: Vind, m/s, skydække, temperatur, sigt (meter), nedbør, mm. Det gør det nemmere og mere præcist, når vi analyserer data og skal årsags¬forklare eventuelle svingninger i observationerne. Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvordan I skal gøre, er I velkommen til at kontakte os.

Nyt telefonnummer og mailadresse

Har nogen siden sidst fået nyt telefonnummer eller mailadresse, bedes I kontakte Hanne. Det gælder også for nye observatører, der gerne kunne tænke sig at deltage.
Tidligere observatører vil blive kontaktet i løbet af maj måned.

Publicering

Resultaterne vil som sædvanlig blive publiceret på hjemmesiden og i Gaddisijn.

Med ønske om godt vejr og en god naturoplevelse 22. maj 😀

Hilsen
Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58.
Erik Jensen

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst
61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Weekenden 16.-17. januar 2021 gik godt 50 fuglefolk, deriblandt flere ungdomsmedlemmer, øen rundt og talte fugle. Tællingen indgår som bekendt i den landsdækkende midvintertælling af vandfugle.

Vejret var bedst lørdag med nordvestlig jævn vind, overskyet, minus 3 til 0 grader, med sol op på dagen og ingen nedbør. Sigtbarheden var god. Søndag var vejret overskyet det meste af dagen, jævn vind fra syd med god sigt. Temperaturen lå mellem minus 1 til 0 grader.

Læs mere her…

56 lokaliteter fordelt på 27 ruter langs Bornholms kyst.

56 lokaliteter fordelt på 27 ruter langs Bornholms kyst.

Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012
Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene, som kan ses i tabeller og grafer, se link (hentes som regneark i Excel format). Tabeller og grafer ses bedst på computer, idet smartphones og tablets kan have visse begrænsninger og ikke viser det samme som på afsenderens skærm, grundet bl.a. begrænsede mængde lagerplads og evt. installation af en særskilt app.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)
Du kan også hente dette indlæg som pdf dokument inkl. tabeller og grafer.

Obs tabel 2012 – 2020

Af tabellen fremgår bl.a., at der i alle årene er registreret i alt 118.451 fugle fordelt på 169 arter hen over årene. Heraf er 60 arter og 117.016 fugle registreret i alle årene. Året 2013, er stadig det år der er blevet registreret flest fugle, i alt 14.790 og flest arter med i alt 106 arter. I år blev der til sammenligning registreret 12.838 fugle fordelt på 92 arter, hvilket er næstlaveste år, kun overgået af 2018 med 90 arter.
Nøglearter er de arter der tidligere har været offentliggjort i Gaddisijn og er typisk registret i alle årene, på nær Lundsanger der ikke blev observeret i 2016 og 2018.

Tabel 27 ruter

Lige som for vinterkystfugletællingen for 2020, har vi medtaget en tabel der omfatter dette års sommerobservationer fordelt på strækningerne hele øen rundt. Strækningerne er anført over rutenumrene med start- og slutpunkt på ruten.

Grafer

Der er udarbejdet grafer for de arter der er observeret i alle 9 år og enkelte mellem 7–8 år vi har talt, både vist med antal individer og indekstal, dvs. procentvis. For flere af arterne er der lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s Ynglefugleindeks 1975–2019(1). Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOF’s indeks er baseret på Punkt-tællingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen på hvert punkt, ligesom der er restriktioner mht. vejrlig, hvor vores observationer er foretaget kontinuerligt mens vi går langs kysten og søerne på strækningerne uanset vejret.
Hvis man vil finde grafen for en bestemt art, så brug søgefunktionen (kikkertikonet på værktøjslinjen eller genvejstast Ctrl+B). Denne funktion kan også bruges under Obs tabel 2012 2020 samt Tabel 27 ruter. Her kan man også vælge filterfunktionen, den lille piletast i række 1
En af graferne skal specielt nævnes her, er grafen for Stær(2), som viser en stor stigning fra 2019 til 2020 på i alt 586 fugle. Det højeste antal der er observeret i alle årene og en stigning på ca. 274 %. Årsagen hertil er uvis.

Modsat er obs. af sangfugle faldet: 10 af vores alm. sangfugle, der er set mellem 8–9 år der er talt, er faldet fra 746 obs. i 2019 439 obs. i 2020 i alt med 306 obs. eller ca. 41%. Set i forhold til 2012, hvor vi startede sommerkystfugletællingen, er der dog sket en stigning på 98 obs.
Ederfugl er faldet fra 2.416 obs. i 2019 til 1.588 obs. i 2020 i alt med 828 obs. eller ca. 34%. Heri indgår faldet af ællinger med 635 eller ca. 84%, idet der henvises til særskilt artikel på hjemmesiden(3)
Som forberedelse til næste års tællinger 2021, vil vi bede jer om at indberette ederfuglene i Dofbasen med hanner, hunner og ællinger hver for sig, allerede i maj, når I færdes langs Bornholms kyster. Fuglekiggere på Christiansø har oplyst at ungerne er klækket over en periode på ca. fem uger med en overvægt midt i maj. Det kan have været årsag til det lave antal i år pga. vind og vejr samt prædation, da vi først har talt ca. 3 uger efter. Mere herom når tid nærmer sig.

Periodediagram

Ligesom for vinterkystfugletællingen for 2020 har vi medtaget et søjlediagram over totale observationer for perioden 2003–2020

In fine

Det er vores håb at I vil gøre brug af materialet. Det er nu 4. sæson vi afrapporterer og præsenterer vinter- og sommerkystfugletællingerne på denne måde. Vi modtager gerne forslag og gode ideer, hvis der er noget I savner.
Samtidig skal der hermed bringes en tak til alle der har deltaget i årets tællinger.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

Noter

  1. DOF rapport 23 Overvågning af de almindelige fuglearter I Danmark 1975-2019 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet
  2. Stær (Sturnus Vulgaris). Dens bornholmske navn ”Starr”, iflg. A.F.V. Seier Bornholms Fugle 1932, s. 240.
  3. Ederfuglene omkring Bornholm 2020

Ederfugl - foto Ron Knight

Ederfugl – foto Ron Knight


Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012 og har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene.

Der er nu nye opdaterede tal for perioden 2012-2019.
Du kan læse mere i artiklen her.

Som en ekstra bonus er der også tal og grafer for ederfuglene omkring Bornholm fra 2012 til 2019. Artiklen om ederfuglene kan du læse her.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

28 ruter langs kysten på Bornholm bliver talt

Læs mere om Vinterkystfugletællingerne

Så har Erik Jensen og Mogens Kofod opdateret tallene for vinterkystfugletællingerne omkring Bornholm med de seneste tællinger for 2019.

Du kan læse mere om Vinterkystfugletællingerne og hente regnearket med data for tællingerne ved at klikke her.

Knopsvane med unger - foto Carsten Andersen

Knopsvane med unger – foto Carsten Andersen

Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012 og er en udløber af projektet ”Ederfuglen Christiansø – Bornholm – dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse”, der startede i 2011 og som er omtalt i artikel i Natur på Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at fortsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Samtidig fandt man det naturligt også at tælle de andre fugle vi observerede på turen rundt om Bornholm.

Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene.

Der er nu nye opdaterede tal for perioden 2012-2018.

Læs mere om optællingerne i tal og grafer og hent regneark med alle data.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

« Ældre indlæg