Atlas 3

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Atlas 3

Der er i aften den 29. september kl. 19.00 Atlasmøde på Biblioteket i Rønne.

Vi vil på mødet gøre status over første sæson. Hvor langt er vi nået? Er der nogen, der har fundet gode fiduser til at lette registreringerne af bestemte arter? Er der nogen overraskelser i årets registreringer? – Og der er helt givet mange andre relevante spørgsmål.
Desuden vil vi diskutere brugen af Atlasdelen af Dofbasen, bl.a. indtastninger og validatorfunktionen. Medbring derfor meget gerne jeres egne computere, sĂĄ vi kan afklare evt. problemer.
Foreningen giver kage til kaffen, men vi vil gerne bede jer om selv at medbringe kaffen.

KĂĄre og Jens

Jens og Carsten i "Mellem os"

Jens og Carsten i “Mellem os”

Jens og Carsten har været i “Mellem os” torsdag den 20. marts 2014.
Der blev talt om glæden ved fuglekiggeri, vandrefalke og Atlas III projektet.
Indslaget fra DOF Bornholm starter 11 min. og 20 sekunder inde i programmet.

Se udsendelsen fra TV2 Bornholm ved at klikke her.

Mandag den 17. marts mødes vi kl. 16.30 på Almegårds øvelsesområde ved Nærkampsbyen. Senere tager vi ind til Biblioteket i Rønne.

Ved denne lejlighed vil vi især koncentrere os om timetælleturene. I felten vil vi prøve teknikken af: Hvordan bevæger man sig fremad på ruten, hvordan registreres fuglene, så de kommer ind på rette sted i optællingsskemaet. Er der nogle fugle, der ikke skal tælles med, osv.

På Biblioteket vil vi i fællesskab se på, hvordan man opretter timetællingsruten i sit kvadrat. Det foregår på computer. Medbring derfor meget gerne jeres egen computer.
Der vil også blive lejlighed til at diskutere alle mulige andre spørgsmål om Atlas III, f.eks. foranlediget af vejledningerne til projektet, der skulle ligge klar på www.dof.dk/atlas senest 1. marts.

Projektet bidrager med en let aftenservering (vådt og tørt). Tilmelding er derfor nødvendig, til jenschristensen50@gmail.com senest 14/3.

KĂĄre og Jens.

Atlas III møde på Rønne Bibliotek - foto Mogens Kofod

Atlas III møde pĂĄ Rønne Bibliotek – foto Mogens Kofod

Tirsdag 26. november var 18 fuglefolk mødt op på Biblioteket i Rønne for at høre om det kommende Atlasprojekt i 2014-17.

Thomas Vikstrøm, som er leder af projektet på landsplan, gennemgik undersøgelsens forskellige dele og fortalte om, hvad de nye undersøgelser kan vise os i forhold til de tidligere Atlasprojekter.

Der vil helt sikkert være arter, der er gået stærkt frem siden sidst, eks. Trane og Stor Skallesluger, men også arter, der er gået stærkt tilbage, eks. Sortspætte og Agerhøne. Undersøgelsen vil dog helt sikkert også vise forandringer i mindre iøjnefaldende arters udbredelse. Desuden vil de såkaldte ”timetælleture” kunne fortælle om landets samlede bestandsstørrelser for de almindeligste fugle.

Det var et spændende og instruktivt møde, men vi vil lokalt også holde fælles ture/møder for at prøve metoderne i praksis, når sæsonen nærmer sig.
På nuværende tidspunkt er 24 af Bornholms 38 kvadrater tildelt kvadratansvarlige, så vi er rigtig godt med. Men der er stadig plads til flere deltagere. Har du et grundlæggende kendskab til de almindelige ynglefugle, skal du bare logge dig ind på Dofbasen og vælge menupunktet ”Atlas”. Her kan du se, hvilke kvadrater, der ikke er dækket, og vælge et.

Se i øvrigt mere om undersøgelsen pĂĄ DOF’s hjemmeside: www.dof.dk/Atlas/

Jens Christensen

Bomlærke - foto Gerner Majlandt ©

Bomlærke – foto Gerner Majlandt ©

Atlasdeltagere der har ønsket atlaskvadrater i DOF Bornholms omrĂĄde samt Caretakere i DOF Bornholms omrĂĄde, inviteres hermed til møde om DOF’s nye atlasprojekt – Atlas III.

Mødet afholdes tirsdag den 26. november kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne.

Tirsdag 26/11-13 kl. 19.00 på Biblioteket i Rønne.
Thomas Vikstrøm, som er øverste leder af projektet i hele Danmark, kommer til øen for at præsentere projektet, dets baggrund og dets anvendelsesmuligheder. Han er også manden, som kan svare på alle vores opklarende spørgsmål.
Atlas III-undersøgelsen går helt overordnet ud på at kortlægge vores ynglefugles udbredelse ved at undersøge forekomsterne inden for 5x5km kvadrater.
Læs evt. mere om Atlas 3 ved at klikke her).

Her har vi brug for jeres hjælp til feltarbejdet, så mød gerne talrigt op, hvad enten I allerede har ønsket et kvadrat eller ej.

Medbring gerne kaffe. Foreningen sørger for kage til kaffen samt øl/vand.

Jens Christensen og KĂĄre Kristiansen.

To gange tidligere, i 1971-74 og i 1993-96, er de danske ynglefugles udbredelse blevet kortlagt ved de såkaldte Atlasundersøgelser. Fuglenes udbredelse er imidlertid en dynamisk størrelse. Grænserne flyttes til stadighed, enten p.gr.a. klimaforandringer eller p.gr.a. biotopsforandringer, eks. ændret landbrugsdrift eller afvanding af lavtliggende områder. Endelig kan forfølgelse have indflydelse på udbredelsen. Som eksempel er herunder vist Rørhøgens udbredelse (fig. 1), hvor der er sket rigtig meget på de 20 år mellem de to første Atlasundersøgelser.

Det er vigtigt at kende til arternes udbredelse inden for landets grænser. Det er en væsentlig viden, hvis arter kræver særlig beskyttelse og skal forvaltes bedst muligt. I øvrigt er det i sig selv spændende at se forskellene fra landsdel til landsdel. Der er f.eks. stor forskel på forekomsten af fuglearter fra Jylland til Bornholm, eks. Sydlig Blåhals, Sortstrubet Bynkefugl, Grønspætte, Stor Hornugle, diverse vadefugle o.m.a.

Atlas III

Nu skal tredje Atlasundersøgelse sĂĄ køres i gang. Den skal forløbe i 2014-17. Bornholm er delt op i 38 kvadrater pĂĄ 5×5 km. Nu gælder det sĂĄ om at finde ud af, hvilke arter, der yngler i hvert kvadrat. Derfor vil vi gerne bede jer om at pĂĄtage jer ansvaret for et kvadrat. Det kræver en række besøg i kvadratet igennem yngletiden i kvadratets forskellige naturtyper og pĂĄ forskellige tider af døgnet. Man kan som enkeltperson dække et kvadrat, men man kan ogsĂĄ være eks. to om et kvadrat. Man kan, hvis man mener man har god tid ogsĂĄ pĂĄtage sig ansvaret for to kvadrater. Endelig kan man mĂĄske i løbet af de 4 sæsoner nĂĄ to kvadrater efter hinanden.

Udover at finde ud af, hvilke arter der yngler i kvadratet, skal der også laves en undersøgelse af arternes hyppighed i området ved en metode, der kaldes timetælling. Her tæller man én gang alle fugle, der ses eller høres inden for en time på en 1 km lang strækning, 100 m til hver side. Det behøver ikke nødvendigvis at være samme person, der dækker Atlasdelen og timetællingen.

Fig. 1 Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra Atlasundersøgelserne i 1971-74 og 1993-96.

Fig. 1 Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra Atlasundersøgelserne i 1971-74 og 1993-96.

Vi har brug for din hjælp.

For at deltage skal man som udgangspunkt gerne have et nogenlunde kendskab til de almindeligste fugle. Derudover vil jeg sige, at ved at fordybe sig i sådan et kvadrat og bruge en del tid der, lærer man rigtig meget om de lokale fugle og bliver efterhånden skrappere og skrappere.
Der vil også blive udarbejdet en vejledning til undersøgelsen, som man kan støtte sig til. Endelig vil vi lokalt ved fællesmøder og ture/”kurser” i felten afprøve metoder og udveksle erfaringer.

Derfor: Har du lyst til at være med i denne vigtige og spændende undersøgelse og derved bl.a. få et grundigt kendskab til de lokale ynglefugle, så mail eller ring til undertegnede (jenschristensen50@gmail.com, tlf. 61 33 04 25).
Ved at logge dig ind på Dofbasen og vælge menupunktet Atlas, kan du allerede nu se en oversigt over kvadraterne på Bornholm. Her kan du også indsende ønske om et bestemt kvadrat, eller du kan meddele ønsket til mig.

Efter 1. december vil vi (Kåre Kristiansen og jeg, der er lokale koordinatorer) fordele kvadraterne til de interesserede. Har du derfor særlige ønsker, så skynd dig at melde dig med dit ønske.

Jens Christensen