Arrangementer

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Arrangementer

Havørn i Ølene - foto Carsten Andersen

Havørn i Ølene – foto Carsten Andersen

Vores lokale Havørnepar har efter to mislykkede ynglesæsoner i Højlyngsplantagerne holdt flyttedag og har bygget ny rede i skoven på nordsiden af Ølene. Her har de valgt en solid gran, og det tyder godt for den fremtidige yngleaktivitet. Parret har desuden valgt at slå sig ned i et område, der ligger langt fra menneskelige forstyrrelser, idet der slet ikke er adgang til denne side af Ølene. Det er Naturstyrelsen, der er lodsejer, og her regner man med, at adgangsbegrænsningen respekteres.

Når vi fra DOFs side efter aftale med Naturstyrelsen har valgt at offentliggøre yngleaktiviteten, så er det fordi fuglene optræder meget synligt med deres aktiviteter, og yngleforekomsten kan derfor alligevel ikke holdes skjult sæsonen igennem. Til gengæld vil det udbredte kendskab til fuglene gøre, at Havørneparret er ”under offentlighedens beskyttelse”. Alle er opmærksomme og derved beskyttes fuglene bedst muligt.

Der er rig mulighed for at opleve fuglene fra Ølenes udsigtstårne.

Søndag 24. februar er Ørnens Dag over hele landet, og da vil vi fra DOFs side være til stede i tårnet på Rømersvej 10-14 for at kigge på og fortælle om ørnene.

Jens Christensen

Præsentation af vandrefalkene i Vangbruddet - foto Carsten Andersen

Præsentation af vandrefalkene i Vangbruddet – foto Carsten Andersen

På grundlovsdagen blev publikum inviteret til Vang granitbrud, og omkring et halvt hundrede bornholmere og turister fandt vej til vandrefalkenes yngleplads. Vejret var utrolig godt, og de voksne falke var stort set til stede hele tiden.
Derimod var ungen stort set usynlig det meste af tiden. Redehylden var bevokset med højt græs, og ungen pressede sig ned mod jorden.

For de fleste besøgende var det helt nyt at se vandrefalke i virkeligheden, og de fleste reagerede på samme måde, når de så falkene i teleskopet: “Nej, hvor er de flotte”
Ind imellem lettede en falk og lavede en fantastisk flyveopvisning, og ind imellem så vi på de andre fugle som sildemåge, huldue, lille lappedykker og lille præstekrave. Spørgelysten var stor og det var en rigtig hyggelig dag, så de fleste gæster kunne tage hjem med en rigtig god oplevelse.

Christian Lau

Så er siden med ture og møder i DOF Bornholm, opdateret med nye og spændende ture og arrangementer for hele 2015.
Du kan fx komme på tur til Skåne, besøge Kåsegårdsløkkerne ved Paradisbakkerne, blive dygtigere til feltbestemmelse af vadefugle og terner og meget andet.

Læs mere her.

Så er det igen blevet tid til det årlige arrangement i samarbejde med Naturhistorisk forening, Svampevennerne og Stenklubben.
Vi mødes på NaturBornholm tirsdag den 8. april kl. 19.00.

DOF Bornholm Logo

Husk at der er generalforsamling i foreningen på torsdag den 27. februar kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes på Bornholms Centralbibliotek i Rønne.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af medlemmer til DOF´s repræsentantskab
8. Forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

Tirsdag d. 28 kl. 19.00 holder vi atter medlemsaften på biblioteket i Rønne under overskriften Mine fugle – Dine fugle. Aftenens hovedtema bliver en rejsebeskrivelse fra den lille indiske delstat Goa, hvor et utal af eksotiske fugle kan opleves på nærmeste hold. Artslisten omfatter både farvestrålende tropiske fugle og sommerfugle foruden overvintrende europæiske og sjove lokale eksemplarer fra en række alsidige biotoper.

Et udvalg af forskellige isfugle - foto Carsten Andersen

Et udvalg af forskellige isfugle – foto Carsten Andersen

Vi skal dog også benytte lejligheden til at sige farvel til Eilif, som efter en årrække på Bornholm rykker teltpælene op og flytter til Vestsjælland. Han kommer og fortæller om et aktivt liv her på øen med fugle som omdrejningspunkt.

Du er som altid velkommen til selv at bidrage med en historie, billeder, præsentation af en ny bog eller noget andet spændende.

Foreningen byder traditionen tro på kaffe, the og kage.

Atlas III møde på Rønne Bibliotek - foto Mogens Kofod

Atlas III møde på Rønne Bibliotek – foto Mogens Kofod

Tirsdag 26. november var 18 fuglefolk mødt op på Biblioteket i Rønne for at høre om det kommende Atlasprojekt i 2014-17.

Thomas Vikstrøm, som er leder af projektet på landsplan, gennemgik undersøgelsens forskellige dele og fortalte om, hvad de nye undersøgelser kan vise os i forhold til de tidligere Atlasprojekter.

Der vil helt sikkert være arter, der er gået stærkt frem siden sidst, eks. Trane og Stor Skallesluger, men også arter, der er gået stærkt tilbage, eks. Sortspætte og Agerhøne. Undersøgelsen vil dog helt sikkert også vise forandringer i mindre iøjnefaldende arters udbredelse. Desuden vil de såkaldte ”timetælleture” kunne fortælle om landets samlede bestandsstørrelser for de almindeligste fugle.

Det var et spændende og instruktivt møde, men vi vil lokalt også holde fælles ture/møder for at prøve metoderne i praksis, når sæsonen nærmer sig.
På nuværende tidspunkt er 24 af Bornholms 38 kvadrater tildelt kvadratansvarlige, så vi er rigtig godt med. Men der er stadig plads til flere deltagere. Har du et grundlæggende kendskab til de almindelige ynglefugle, skal du bare logge dig ind på Dofbasen og vælge menupunktet ”Atlas”. Her kan du se, hvilke kvadrater, der ikke er dækket, og vælge et.

Se i øvrigt mere om undersøgelsen på DOF’s hjemmeside: www.dof.dk/Atlas/

Jens Christensen

Mødetidspunkterne for turenen til henholdsvis Rø Plantage den 8. december og Døndalen den 5. januar har desværre været angivet forskelligt i Fugle og Natur, Gaddisijn og på hjemmesiden DOF-Bornholm.dk.

De korrekte mødetidspunkter er følgende:
Rø Plantage – søndag den 8. december 2013 kl. 9:00
Døndalen – søndag den 5. januar 2014 kl. 13:00

Stortrapper

Stortrapper

Vi mødes kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne til en spændende aften.Hovedtemaet bliver en interessant turberetning fra den DOF-tur til Ungarn Ida Olsen deltog på.

Som altid er du velkommen til selv at bidrage med større eller mindre indslag når vi holder Mine fugle – Dine fugle.

Hanne viser vej - foto Thomas Christensen

Hanne viser vej – foto Thomas Christensen

Meteorologerne havde ikke været særlige venlige med vejrprognosen til lørdag den 5. oktober, men med en vind på ca. 8 m/s, 13 grader og kun ganske få regnstænk ved turens start viste vejret sig alligevel at blive ganske behageligt for de 16 deltagere samt lederne Peter Holm-Jensen og Hanne Tøttrup.

Mødestedet var sat til at være P-pladsen ved det nordøstlige tårn ved Ølene, da det ikke er sådan at finde rundt i Poulsker Plantage og det er et sted, en del mennesker ikke besøger så tit. Vi samlede os sammen i få biler og kørte ind og parkerede ved Poulsker Jagthytte.
Hanne fortalte lidt om Poulsker og Bodilsker Plantagers historie og om projektet Grønt Partnerskab. Formålet med projektet er at fremme det naturvenlige friluftsliv gennem at udvide adgangs- og oplevelsesmulighederne i plantagerne og deltagerne er Skovselskabet Poulsker A/S, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet (lokalkredsen), Svampevennerne og DOF-Bornholm.
DOF-Bornholms rolle i projektet har været udarbejdelse og opsætning af informationstavler ved udkigstårnet, der er placeret et par hundrede meter syd for Poulsker Jagthytte samt at stå for produktion og opsætning af 14 perleuglekasser i de to plantager.

Nå, tilbage til selve turen. Peter og jeg havde tilrettelagt ruten, så den kom til at foregå såvel på skovveje som på den nyetablerede afmærkede terrænsti og Øle Å-stien. Gåturen gik derfor fra jagthytten ud ad Emilsvej til skovvejkrydset Emilsvej/Rømersvej, hvor terrænstien starter. Denne fulgte vi så i dens fulde udstrækning ud mod øst, hvor vi vendte og gik tilbage ad Øle Å-stien.
Langs ruten var det fortrinsvis via hørelsen, at vi registrerede fuglene: Stor Flagspætte (i alt 14 på turen), Gærdesmutte, Rødhals, Fuglekonge, Sortmejse, Musvit, Blåmejse, Solsort, Skovskade og Grønsisken blev hørt hist og pist langs ruten og en tredjedel af deltagerne var heldige at se en Skovsneppe flyve ind i skoven fra stien.

Der blev også set på andet end fugle - foto Thomas Christensen

Der blev også set på andet end fugle – foto Thomas Christensen

Hvor terrænstien ender i en stor afdrift i den østlige ende af plantagerne, var der udsyn, så vi også kunne få nogle fuglearter at se. Der var 2 Tårnfalke, et par Ravne, et par Kernebidere og på lang afstand en flok korsnæb sp. Thomas mente godt nok at ane noget hvidt på vingen på en af dem, da den fløj, men da flokken vel sad på ca. 400 meters afstand og vi ikke havde teleskop med, har vi ikke noteret nogen Hvidvinget Korsnæb! En enkelt Musvåge blev det også til og i luften 2-3 flokke Grå Gæs, som vi kun så bagfra på nogen afstand. En enkelt udmærkede sig ved at sige som en Grågås, hvilket de øvrige sandsynligvis også var.

Øle Å-stien, som vi gik ad på vores færd tilbage i vestlig retning, bevæger sig på store dele af strækningen igennem tæt nåleskov, der vokser lige ned til åen. Villum Fonden har dog for ikke så længe siden bevilliget 5 millioner kr. til en restaurering af de øverste 3,5 km af Øle Å. Granskoven skal gradvist fjernes for at give plads til udvikling af den naturlige vegetation, biologisk mangfoldighed samt landskabelig skønhed.

Rutekort over turen

Rutekort over turen

Hvis der ikke var fugle at se på, var der mange steder svampe og deltagerne blev af svampekenderne informeret om de forskellige svampearter.
På vej ned ad Lyngvejen fra Grønnevad mod udsigtstårnet begyndte Kisser lige pludselig at stemme i en bornholmsk folkevise, ”3 små møer”, hvor omkvædet lød: ” på den grønne, grønne bred ved Øle Å”. Tilsyneladende meget idyllisk, men ak, røverne havde en meget central rolle i visen.

Ved udsigtstårnet fortalte Peter om Caretakerprojektet, hvor han selv havde været leder af gruppen i Poulsker Plantage og et par af deltagerne bekendtgjorde, at vi i alt havde gået knap 8 km! Turen kom så også til at tage lidt længere tid end oprindelig udmeldt, men der blev konfereret med deltagerne desangående undervejs og kun et par af disse blev nødt til gå tilbage til bilerne på et lidt tidligere tidspunkt.
En rigtig fin tur med en masse dejlige oplevelser var slut.

Hanne Tøttrup

Bemærkning fra redaktøren:
Flere spurgte hvor de kunne få kort over området (Poulsker og Bodilsker Plantage).
Fra 1. januar 2013 er en række forskellige geodata (bl.a. digitale kort) blevet givet fri så alle kan benytte disse gratis. En lang række digitale kort (blandt andet dem Hanne havde med på turen) kan hentes på Kortforsyningen.dk
Gå til denne side og opret dig som bruger.
Så kan du hente kort i forskellige målestok og over alle egne af Danmark.

« Ældre indlæg