Bornholmske fuglelokaliteter

Kortet viser de vigtigste bornholmske fuglelokaliteter.
Hold musen over markørerne på kortet for at læse mere

Centrum af kort
map

Almindingen

Almindingen er en af Danmarks største samlede skovstrækninger. Enebærskoven, Ekkodalen og Christianshøj er gode mål for en tur i skoven.

Læs mere her

map

Bastemose

Mosen ligger i Almindingen lige på sydsiden af landevejen mellem Rønne og Svaneke. Der er en P-plads ved vejen. Herfra går en sti 100 m ned til fugletårnet, hvorfra der er en rigtig god udsigt over mosen.

Læs mere her

map

Dueodde

Dueodde er det sydligste punkt på Bornholm. Lokaliteten er Bornholms vigtigste træklokalitet om efteråret for en lang række af arter.

Læs mere her

map

Hammeren

Hammeren er Bornholms nordligste spids med et areal på ca. 400 hektar. Hammeren er fredet, og der er fri adgang til fods. Hammeren er Bornholms bedste træksted om foråret.

Læs mere her

map

Hasle Sydstrand

Hasle Sydstrand strækker sig fra havnen i Hasle og nogle kilometer syd på. Ofte god rastelokalitet forår og efterår med skarv, skalleslugere, svaner, gæs, ænder og forskellige måger og i mindre omfang vadefugle.

Læs mere her

map

Hundsemyre

Hundsemyre ligger 4 km sydvest for Nexø. Næringsrig tørvemose med mange småøer og diger. Mange ynglende andefugle, Grågås, Plettet rørvagtel og af og til Rørhøg og Pungmejse.

Læs mere her

map

Kystklipperne fra Jons Kapel til Vang

Denne kyststrækning består af 25-30 m høje og stejle klipper, der ofte står direkte ned i havet. Den stejle klippekyst er enestående for Danmark og udgør noget det nærmeste, man kan komme på et fuglefjeld i Danmark.

Læs mere her

map

Kystklipperne nedenfor Slotslyngen

25-30 m høje, stejle klipper, der går direkte ned i havet. Klipperne har mange hylder og sprækker, der gør dem velegnede som yngleplads for mange fugle. Det er en enestående flot kyststrækning og det nærmeste vi kan komme fuglefjelde i Danmark.

Læs mere her

map

Kystklipperne nord for Hammerhavnen

35-30 m høj klippestejlkyst med hylder og sprækker i klipperne, som derfor er ideel yngleplads for mange fugle. Ligesom klippestejlkysterne syd for Hammerhavnen er det det nærmeste, vi kan komme på fuglefjelde i Danmark.

Læs mere her

map

Nexø Sydstrand

Nexø Sydstrand er et lavtvandet kystområde, karakteriseret af vandrette sandstensbænke. Rastende måger og ænder ses hele året, ellers er stedet særlig kendt som en fin lokalitet for rastende vadefuge, ænder og småfuge.

Læs mere her

map

Raghammer

Militært område med en rig variation, og flere forskellige naturtyper. Små kystnære vandhuller, fyrrebeplantninger og blandet løvskov, men først og fremmest et stort lyngområde.

Læs mere her

map

Rønne Havn

Havnen dækker et stort område med mange bassiner. I vinterhalvåret raster der mange ferskvandsdykænder i havnen. Troldand er den talrigeste art med op til 2000 rastende fugle i kolde vintre.

Læs mere her

map

Salthammer

Salthammer er en kystlokalitet med en stenodde af Balkakvartsit. Odden fortsætter som rev langt ud i havet. vigtig rastelokalitet for ænder og vadefugle. Derudover raster ofte mange skarver og måger på selve odden.

Læs mere her

map

Slotslyngen

Området strækker sig fra Hammerhus i nord til Finnedalen i syd. Terrænet er stærkt kuperet med adskillige snævre sprækkedale og højere beliggende klipper.

Læs mere her

map

Spellingemose

Mosen ligger i en sprækkedal ca. 1 km syd for Rø. Næringsrig mose med store bevoksninger af tagrør, dunhammer og pilebuske. Mosen er på nord- og østside omgivet af engarealer.

Læs mere her

map

Svinemose

Skovmose med stor, sammenhængende rørskov samt tilgroede småøer og holme. Også frie vandflader med åkander. Omgivet af skov og enge.

Læs mere her

map

Udkæret

Naturgenoprettet sø beliggende umiddelbart syd for Almindingen, mellem Vestermarie og Aakirkeby. Vigtig raste- og fourageringsplads for mange ande- og vadefugle.

Læs mere her

map

Ølene

Lavvandet mose beliggende på den centrale østre del af øen. Ølene er altid et besøg værd. Er man på Bornholm i forsommeren er en tidlig morgen eller en aften et must.

Læs mere her