Bestyrelsen arbejder med …

Bestyrelsen i arbejde - foto Mogens Kofod

Bestyrelsen i arbejde – foto Mogens Kofod

DOF Bornholms bestyrelse holder elleve møder om året. Møderne holdes på skift hos
bestyrelsesmedlemmerne, der som regel byder på en kop kaffe, en ostemad eller lignende.

Dagsordenspunkter samles hos foreningens formand Kåre Kristiansen som så, efter samråd med bestyrelsens medlemmer, udsender dem før møderne.

Ønsker du at kontakte bestyrelsen kan du finde listen over medlemmerne og deres kontaktoplysninger ved at klikke her.
 
 

Sommer 2017 – Bestyrelsesmøder den 21. juni og 29. august

Læs mere om hvad bestyrelsen arbejder med, ved at klikke her.
Du kan læse om: Ny koordinator for vandrefalke på Bornholm, lokalforeningens dialog med mountainbikere, anvendelse af webkamera og droner, fugleinfo til turister samt feltundersøgelser i 2018.

Marts 2017 – Bestyrelsesmøde den 28. marts

Hundsemyre

Bestyrelsen arbejder for tiden særligt med at få åbnet for adgang til fugletårnet ved Hundsemyre. Der kan relativt simpelt laves adgang, uden at det vil genere fuglene. Der ligger en gammel fredning på området, men DOF, Danmarks Naturfredningsforening og kommunen ønsker fredningen ændret, så der kan gives adgang til tårnet hele året, og det ser ud til at lykkes. Der resterer dog lidt praktiske ting. Kommunen er ved at kigge på, om der kan etableres en parkeringsmulighed.

Pjece til turister

Vi har i længere tid talt om at lave en pjece til fugleinteresserede turister. Vi tænker os en ret simpel sag – en foldet A-4 – med lokalitetsbeskrivelser og henvisning til hjemmesiden. Tanken er at lægge den til fri afbenyttelse på Destinationen.

Mountainbikespor

Kommunen har givet et stort beløb til etablering af spor til mountainbikes, Vi ved fra Gribskov, at der er risiko for, at rovfugle går af rederne i nærheden af sporene. Vi har derfor haft kontakt til Naturstyrelsen på Bornholm. Vi er ikke så bekymrede på banerne omkring Rytterknægten, men et spor ned mod Udkæret, som kan give mountainbikerne ”Danmarks længste nedkørsel” giver os anledning til bekymring. Vi kan ikke forhindre anlæggelse af baner, men Naturstyrelsen på Bornholm har lovet os, at vi får konkret indflydelse på, hvor banerne lægges, så vi regner med en løsning i mindelighed.

Folkemødet

Danmarks Naturfredningsforening har tilbudt de grønne foreninger på Bornholm, at vi kan låne deres telt på Folkemødet om søndagen. Det har vi selvfølgelig takket ja til. I samarbejde med DN lokalt laver vi et emne om ”Outdoor aktiviteter – benyttelse og beskyttelse”, hvor vi forsøger at få en debat med de andre interessenter. Det er ikke færdigplanlagt i detaljer endnu, men kom forbi søndag formiddag på Folkemødet, så ses vi.

Kåre Kristiansen

Januar 2017

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsens første møde i 2017 blev holdt den 10. januar. Det blev et hyggeligt og konstruktivt møde og kort opsummeret arbejder DOF-Bornholms bestyrelse nu med to kommende naturarrangementer: Ørnenes dag samt Skovens dag.

Ørnens dag afholdes den 26. februar og en landsdækkende mærkedag dedikeret oplevelser af vores mest imponerende fugle –ørnene. Her vil DOF-Borholm arrangere en ørnetur så folk forhåbentlig kan opleve øens ny-tilflyttere -havørnene.

Skovens dag, som Naturstyrelsen arrangerer og afholder den 7. maj, vil vi gerne bidrage til med en offentlig fugletur og annoncere denne, som ørneturen, på hjemmesiden her.

Ud over disse naturarrangementer arbejder bestyrelsen med planlægning af DOF-Bornholms generalforsamling den 15. februar, samt en sag som skaber stigende bekymring hos mange af øens naturelskere – nemlig den hastige reduktion af de bornholmske bondeskove. Mange af disse små skovoaser bliver i disse år fældet for produktion af træflis. Dette er til stor skade for de mange fugle, der kræver rolige og uforstyrrede områder. En art som rød glente og duehøg vil især være berørt af sådanne fældninger.

Bestyrelsen

August 2015

Sommerrydning

Der har igen i år været græsselige eksempler på skovrydning midt i fuglenes yngletid.
Det værste eksempel var private sommerhusejere mellem Bølshavn og Ypnasted, som fik formanden for Skovdyrkerforeningen til at rydde i maj og juni. Forøvrigt på arealer hvor bevoksningen er fredet.
Vi vil være med til at synliggøre disse overgreb mod fuglenes ynglesteder. Heldigvis er der også et eksempel på at et vakst medlem, opdagede der var en rydning igang. Denne blev udsat efter en opringning af formanden. Vi vil også her bede alle vore medlemmer være opmærksomme hvis de ser noget sådant er i gang.

Fugletårnet i Kærgårds Mose

Det nye fugletårn i Kærgårds Mose er færdigt. Et projekt DOF Bornholm har arbejdet på i mange år. Indvielsen bliver søndag den 30. august kl 14. På denne dag håber vi også på at kunne præsentere en turfolder med forslag til, hvordan man kan cykle rundt mellem seks fugletårne.

Mogens T. Kofod

April 2015

Konstituering

Bestyrelsen blev konstitueret med Carsten som formand og som noget nyt blev Christian næstformand, en funktion Carsten længe har savnet. Det blev besluttet at udvide bestyrelsen med to suppleanter. Suppleanterne indkaldes til alle bestyrelsesmøder. Så hvis du har lyst er der mulighed for at byde ind.

Fugletårn i Kærgårds Mose

Endelig! Tårnet i Kærgårds Mose er under konstruktion. Jan Riis Hansen arbejder på det og en indvielse er snart forestående.

Besøg af DOF’s nye direktør

DOFs nye direktør, Sigrid Andersen besøger Bornholm  som den første af lokalforeningerne.
Det blir den 18. og 19. juni og falder således sammen med lokalforeningens arrangement i Almindingen.

Repræsentantskabsmøde

Carsten, My og Mogens har været til repræsentantskabsmøde i Ringkøbing. Et indholdsrigt og konstruktivt møde, hvor vi også fik lejlighed til at hilse på andre frivillige fra hele landet.
Inden mødet søndag formiddag var der en tur til det naturgenoprettede Skjern Enge.

Udsættelse af Ræv på Bornholm

Under eventuelt blev der diskuteret om ræven igen skal udsættes på Bornholm.
Dette på foranledning af at TV2 har indkaldt til en paneldiskussion om dette den 4. juni. Der kan være mange vægtige argumenter både for og imod, overordnet var der dog blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer en stemning for genudsættelse.

Mogens T. Kofod

Ultimo 2014

Kystfugletællinger

På sidste møde (den 9. oktober 2014) blev datoerne for de næste tællinger fastsat. For at samordne vintertællingen med kystfugletællinger i det øvrige land, blev vores traditionsrige vinterkystfugletælling rykket til anden weekend i januar, hvilket næste gang bliver den 10. og 11. januar 2015.

Den kommende sommerkystfugletælling, som bliver den fjerde i rækken holdes kun én dag.
Datoen i 2015 bliver den 6. juni.

Nyt fugletårn i Kærgårds Mose

Fugletårnet i Kærgårds Mose har stået på bestyrelsens dagsorden i snart flere år og vi har været lige ved, at nu kom det!
Der har været besigtigelser med flere partnere, et godt sted blev fundet, for siden at blive flyttet og så var den lige ved at være der. Der var tilsagn fra flere fonde, en aftale med kommunen om at bygge tårnet var i orden, så var der bare lige en fredning vi var for nær.

Om igen – men nu er den på plads. Morten Ravnholt (Naturstyrelsen) har i mellemtiden afløst Tommy Hansen, der er givet dispensation og pengene er stadig til rådighed. Ole Holm Pedersen (BRK) vil sørge for det praktiske arbejde og med lidt held kan tårnet indvies inden Tranerne, Rørhøgene og mosens andre fugle kommer igen til foråret.
I mellemtiden er Kærgård blevet nedrevet og der er blevet lavet en fin parkeringsplads.
Det bliver rigtig spændende at få et udsyn over dette enestående og med bornholmske briller, store vådområde.

Bestyrelsen er glad for det samarbejde der har været med Naturstyrelsen og glæder sig over at dette ønske om et fugletårn nu endelig synes indenfor rækkevide.

Mogens T. Kofod