Indlæg af Thomas Christensen

Du browser i øjeblikket Thomas Christensen’s indlæg.

Mødetid og sted: Tirsdag den 18. august kl. 15.00 ved ”Klippely” i Ekkodalen

Punkttællingsprojektets centrale koordinator i Danmark, Thomas Vikstrøm, kommer til øen for at informere om det nye feltprojekt, som DOF har fået midler til af Aage W. Jensens Fonde.

Projektet udvides først og fremmest med

  1. Optællinger tidligere i ynglesæsonen for bedre at fange tidlige ynglefugle
  2. Nattællinger og endelig
  3. Spontanpunkttællinger, hvor der kun tælles på ét punkt, når som helst.

Arrangementet starter med en praktisk instruktionstur i terrænet, efterfulgt af spisepause med sandwich. Efter pausen vil Thomas give nogle faglige oplæg, og metoderne og perspektiverne vil blive diskuteret.

Af hensyn til traktementet skal du tilmelde dig senest fredag den 14. august til Jens Christensen, mobil 61 33 04 25, email: jechbornholm@gmail.com.

Mødetid og sted: Søndag den 16. august kl. 10:00 – 13:00 på P-pladsen ved Bastemose på Segenvej ved fugletårnet.

Med nypumpede cykler mødes vi ved Bastemose, for derefter også at cykle rundt om Hagemyr og Svinemose. 
Det er nemmere at se og høre fuglene på cykel, og så er det ikke mindst hyggeligt. Vi kigger specielt efter yngel af Lærkefalk, Tårnfalk og Rødrygget Tornskade.
 
Cykelturen er på rundt regnet 10 km. Husk madpakke, drikkelse og evt. lappegrej. 

Turledere: Jens Christensen, mobil 61 33 04 25 og Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 

Krumnæbbede ryler ved Dueodde - foto Carsten Andersen
Krumnæbbede ryler ved Dueodde – foto Carsten Andersen

Søndag den 2. august kl. 10:00 mødes vi på p-pladsen midt i den store skov Almindingen, nemlig ved krydset Almindingsvej/Segenvej.

Da der p.t. er rigtig mange turister på Bornholm, er det spændende, hvor mange der møder op. Det kan blive en pæn stribe af biler, så jeg må tage hensyn til, hvor der er plads på vores fuglerute.

Årstiden er til vadefugleobservationer, hvorfor vi kører til Sydøstbornholm ved Snogebæk (Salthammer Odde) og Nexø Sydstrand. Med lidt held kan vi spotte mindst 10 forskellige vadefuglearter. Plus ænder, gæs, måger, skarver m.v.

Vi afslutter med at spise den medbragte madpakke og drikke kaffe/the ved Nexø Sydstrand, hvor der er borde og stole.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage i denne DOF tur ledet af ornitolog og naturvejleder Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Selv om vejret så lidt truende ud ved start var 12 deltagere mødt frem til turen. Cirka 15% af deltagerne benyttede en CO2 neutral transportform.

Turens leder var Carsten Andersen, der havde allieret sig med en lokal guide, Jesper Møller. Vi gik først til Udkæret, hvor vi så det endnu ufærdige fugletårn. Faktisk blev vi skyld i at fugletårnet bliver en smule forsinket fordi tømreren måtte forlade sit arbejde for at forklare os om konstruktionen. Når det er færdigt, bliver det et førsteklasses fugletårn. Ved Udkæret var der bla Bynkefugl, Brushane, Tinksmed og et stort antal Grågås.

Ny observationsplatform på vej - foto Ole Pedersen
Ny observationsplatform på vej – foto Ole Pedersen

Vi returnerede til parkeringspladsen og fortsatte ind i Almindingen. Den lokale guide førte os ad en noget overgroet rute, sti kan man ikke kalde det, nedenfor klippen gennem uberørt skov domineret af avnbøg og gamle ege.

Samtlige deltagere tog udfordringen op med smittende positive attituder og her var da også en speciel stemning af et glemt hjørne af Bornholm. Sangfuglene var ikke længere så aktive, men vi registrerede Sangdrossel, Munk, Skovsanger, Løvsanger, Rødhals, Kernebider og enkelte påstod endda at de kort hørte en Nattergal på den forkerte side af Sankt Hans. Der blev også set blåvinget pragtvandnymfe, kejserkåbe, eng- og græsrandøje, og flere lidt specielle planter, alt sammen lige til at indberette til Danmarks fremtidige artsportal, arter.dk.

Fuglekiggeri - foto Ole Pedersen
Fuglekiggeri – foto Ole Pedersen

Ved et mirakel slap alle deltagere uskadt ud af urskoven til en åbenbaring af et panorama ud over Ekkodalen.

På Egholmen var det som om de første bornholmere igen var tilstede på deres boplads.

Vi krydsede Ekkodalen ved Jægerhuset og gik op ad 100-trins trappen. Ved Dronningestenen forklarede Carsten om Naturstyrelsens ufatteligt vidunderlige planer for genskabelse af et højkvalitets fugleområde. Fugleforåret 2021 i Ekkodalen og Vallensgårdsmose bliver af en helt anden kvalitet end det har været de sidste måske 100 år!

Lettere svimle over det fremtidsperspektiv vaklede vi tilbage til udgangspunktet og så undervejs Nordisk Halemejse i familieflok.

Jesper Møller

Eilif havde samlet 18 deltagere til sin tur til Hagemyr, Ølene og Lynggårdsskoven. Det var gode gamle kendinge, men også nye ansigter var at se. Både fra Jylland og Sjælland. Vejret var overskyet og ind imellem med lidt støvregn, men det forhindrede ikke den gode deltagelse.

Ved afgangen i Almindingen - foto Ole Pedersen
Ved afgangen i Almindingen – foto Ole Pedersen

Eilif havde meldt ud, at det nok mere var en botaniktur end en fugletur. Der var mange fugle trods det tunge vejr. I Hagemyr så og hørte vi 20 arter. Der var svaleklire, lille lappedykker, ravn, rørhøg, rødrygget tornskade og mange andre.
Jeg lærte, at en bogfinke siger anderledes i Midtjylland end på Bornholm. Meget interessant med dialekter!

På vejen til Hagemyr fra bilerne, så vi mange forskellige blomster. F.eks. 3 forskellige tidsler, kærtidsel, horsetidsel og agertidsel. Andre planter var skjolddrager, alm. brunelle, prikbladet perikon, hvid snerre og mange andre spændende planter.

Vi kørte derefter til Ølene ved den nordlige P-plads. Fra vejen så og hørtes 9 arter, rørhøg, grågås, hvid vipstjert, musvåge med flere. Derefter gik turen til Lynggårdsskoven og madpakken. Under vejs sås et glentepar svæve over mark og skov.

Som altid en god tur med spændende naturoplevelser oplevelser sammen med dejlige mennesker. Eilif havde som altid tilrettelagt en fin tur og han har en meget stor viden, som han glædeligt deler med os andre.
En af deltagerne fortalte, at han skulle samle kantareller på hjemvejen. Det var et godt tips, så på hjemturen kunne aftensmaden ganske gratis indsamles. Tak for det Jørgen.

Horsetidsel - foto Ole Pedersen
Horsetidsel – foto Ole Pedersen

Eilif ville høre fra en deltager, hvad den mest spændende fugl og plante i dag havde været. Svaret var svaleklire og skjolddrager. Vi fik også lært, at det hedder en skjolddrager, fordi blomsterbægeret ligner et skjold.

Ole Pedersen

Torsdag d. 2. juli mødes vi kl. 9:00 på P-pladsen for enden af Springbakkevej. I første omgang skal vi besøge den gamle grusgrav her og kigge på de nye faciliteter.

Sandsynligvis er der her udsigt til vadefugle omkring Udkæret blandet med lidt andefugle. Hvem ved om en Stork kigger forbi eller måske det bliver en rovfugl der stjæler opmærksomheden.

Herefter bevæger vi os op i skoven hvor der stadig er en del fuglestemmer. Her er også udsigt til det område som snart vil tilhøre naturen igen. Turen oppe på kanten af Ekkodalen er spektakulær med svaler der boltrer sig i luften og måske kigger Vandrefalken forbi.

Turen er på omkring 4 km og slutter ved middagstid.

Turleder – Carsten Andersen.

Ederfugle med ællinger - foto Sune Riis Sørensen
Ederfugle med ællinger – foto Sune Riis Sørensen

”Ederfuglen Christiansø – Bornholm –dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse” startede i 2011 som er omtalt i en artikel i Natur på Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at forsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om Ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af ederfuglene omkring den bornholmsk kyst, ligesom udviklingen i bestandene af ællinger hvor vind og vejr, rovdyr og sygdomme er med til at regulere bestandene.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)
Du kan også hente dette indlæg som pdf dokument inkl. tabeller og grafer.

Tabel observationer

Af tabellen fremgår bl.a., at der i år er set 1.588 ederfugle øen rundt, dvs. færre end sidste års tal på 2.416 Det mindre antal skyldtes formentlig at langt færre ællinger er ankommet til Bornholm. Antallet af ællinger er faldet med 635 eller ca. 84%. Det er rigtig meget. Vejret er nok en del af årsagen til det drastiske fald, da vinden i maj, i 24 dage, har været fra hård vind til hård kuling. Sygdom kan også være noget af årsagerne til faldet.

Grafer observationer

Der er udarbejdet grafer for alle årene, de 9 gange vi har talt, både vist med faktiske tal og indekstal, ligesom der er lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s seneste Ynglefugleindeks 1975-2019, udgivet af DOF, maj 2020 (2012 er sat til 100% og efterfølgende indekstal er omregnet i forhold hertil). Her er kun gengivet grafen for antal af bornholmske fugle.

Diskussion

Som det fremgår af kurven for ællinger, kan man se den er mere følsom end som kurven for de adulte, da udsvingene er større. Dette kunne indikere at det er vind og vejr samt prædation der er årsagen til faldet i antal ællinger.

Vejret på tælledagen var blæsende med hård vind fra syd vest, hvilket godt kan have haft betydning, så nogle af kuldene har søgt læ i klipperne og vi derfor ikke har set dem.

Lokale beboere og fuglekiggere på Christiansø har oplyst at ungerne er klækket over en periode på ca. fem uger med en overvægt midt i maj. Det kan også haft sin betydning, på antallet af ællinger, da vi først talte 6. juni, hvor kuldene kan have været udsat for prædation af mink og måger der er yderligere er udfordret af mangel på føde fra fiskeriet.

På Christiansø er man nu begyndt at regulere Gråkrager, da de også er begyndt at tage de små ællinger og særligt Æg. Det er også observeret at Musvågen har lært at tage ællinger. Det har været fremme at sælerne måske også kunne finde på at spise ællinger, men det har ikke kunne dokumenteres.

Tilbage står, at vi ikke ved noget om fødegrundlaget omkring Christiansø og om ællingerne har parasitter eller sygdom eller om der er andre ukendte faktorer. Naturvejleder på Christiansø Hans Ole Matthiesen udtaler i et interview med TV2 Bornholm 27. maj 2020 at omkring 50 edderfugle har mistet livet, de seneste par uger, grundet underernæring og specielt hannerne. De udgør også hovedparten af de døde ederfugle der er fundet omkring Bornholm, da 11 ud af de 12 fugle der er fundet er hanner.

For så vidt ungeproduktionen på Christiansø, har vi desværre ikke Peter Lyngs hos os længere, som vi før fik tallene fra, da Peter døde i november 2019. Vi må håbe der kan findes en arvtager efter ham. Dog er det fra lokale beboere og fuglekiggere på Christiansø oplyst at ungeproduktionen svarer til de sidste år. Det er dog et for løst et grundlag at foretage beregninger på.

Tak til alle deltagere for en god indsats igen i år og tak for hurtig indberetning i Dofbasen.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

Søndag den 7. juni kl. 10:00 mødes vi som sædvanligt på p-pladsen over for Koldekilde midt i Almindingen. Ved krydset Almindingsvej/Segenvej.

Jeg vil byde velkommen som tidligere. I må gerne komme ud af bilerne. Jeg finder hurtigt ud af antal, hvem der kører først osv. Jeg har på forhånd en medleder, hvis det skulle blive nødvendigt (over 10 deltagere). Efterhånden behøver vi ikke at gentage alle forholdregler vedr. corona. Vi kender dem alle. Og vi er alle fornuftige.

Denne gang bliver vi inde på Bornholm, idet turen først går til Svartingedalen fra den sydlige ende. Vi går halvvejs og vender. Efterfølgende kører vi til Præstedammen i Klemensker. Ikke så mange kender denne lokalitet. Vi afslutter her med at drikke kaffe, spise mellemmad og evaluere dagen.

Turen varer 2-3 timer. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage. Jeg har håndsprit med.

Turleder Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Fuglesangen er netop nu på sit højeste. Nyd fx aftenstemningen i Bastemose på denne video som Sune har optaget. Eller endnu bedre – besøg selv mosen ved aftentide.

Stemningsvideo fra Bastemose i skumringen from Sune Riis Sørensen on Vimeo.

I disse uger kulminerer fuglesangen rundt om på Bornholm. En af de bedste måder at opleve det imponerende kor på er at starte tidligt om morgenen. Jo tidligere jo bedre.

Så på søndag mødes vi kl. 4:00 på parkeringspladsen nord for Bastemose. Det ser ud til at blive flot vejr og allerede på denne tid af dagen er der fuld gang i drosler og sumpsangere. Efterhånden som tiden går og vi bevæger os rundt om mosen, stemmer flere og flere arter i.

Turen er på bare 1½ km, så vi kan roligt tager os god tid til at lytte til de mange forskellige arter. Ud over de forskellige sangere håber vi på at der kommer Rørdrum, Trane, Lærkefalk og Rødrygget Tornskade på turlisten.

Husk at vi stadig skal færdes i grupper på under ti deltagere. Når du ankommer til mødestedet, vil du derfor blive bedt om at blive i bilen, til turlederne har oversigt over deltagerantallet. Når den første gruppe er mindst 50 meter væk, kan de næste forlade bilerne og starte på turen med deres vejviser. I hver gruppe skal der stadig holdes mindst en meters afstand til de andre deltagere.

Carsten Andersen

« Ældre indlæg