Almindingen

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten (hele IBA’en inkl. dellokaliteter).

Beliggenhed og adgangsforhold

Almindingen - foto Thomas Christensen

Almindingen - foto Thomas Christensen

Navnet Almindingen henviser til, at dette klippefyldte højland i gammel tid henlå som en fælles græsgang, mest bevokset med lyng og krat.

I dag rummer området både store sammenhængende nåletræsbevoksninger, store partier med løvskov, og flere moser og skovsøer. Flere arealer i Almindingen er udlagt som urørt skov og græsningsarealer.
I den østlige del af området er der flere åbne partier med lyng.

Almindingen er en af Danmarks største samlede skovstrækninger. Enebærskoven, Ekkodalen og Christianshøj er gode mål for en tur i skoven.

Der er gode adgangsforhold til det meste af området med mange offentlige veje der går igennem lokaliteten. Mange P-pladser og rastepladser udgør et fint udgangspunkt for ture i området, der har et vidtforgrenet net af skovveje og vandrestier.
Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en folder om Almindingen, der kan downloades som pdf dokument ved at klikke her

GPS koordinater: 55.124229 N – 14.928299 E

Fugle

Perleugle - foto Thomas Christensen

Perleugle - foto Thomas Christensen

Bornholm var længe kendt som det eneste ynglested i Danmark for perleugle, og er det første sted i Danmark, hvor der ynglede sortspætte. Sortspætten er desværre forsvundet igen. Perleuglen høres næsten årligt i de tidlige forårsmåneder – i 2008 på to lokaliteter – og er efter års pause konstateret ynglende de sidste år.

Der er mange ynglefugle i Almindingen, der gør området spændende. I skovene yngler Trane, Hvepsevåge, Duehøg, Skovsneppe, Natravn, Skovpiber, Rødstjert, Skovsanger, Broget Fluesnapper, Træløber og Rødrygget Tornskade udover de mere almindelige skovfugle.

Andre seværdigheder.

I Almindingen er Ekkodalen samt Vallensgårds og Kærgårds moser fredet.
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og som EF-habitatområde.
Selve Almindingen er en del IBA-Almindingen sammen med Rø Plantage og dækket af DOFs Caretakerprojekt.

Flere detaljer kan ses på DOFs hjemmeside.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.